MANIFEST CRYPTOPARTY

„Člověk je nejméně sám sebou, když hovoří sám za sebe. Dejte mu masku a on vám poví pravdu.“ – Oscar Wilde

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

A CryptoParty Manifesto

“Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.” - Oscar Wilde

V roce 1996 John Perry Barlow, spoluzakladatel Electronic Frontier Foundation (EFF, https://www.eff.org), napsal Deklaraci nezávislosti kyberprostoru. Ta obsahuje i následující pasáž:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

In 1996, John Perry Barlow, co-founder of the Electronic Frontier Foundation (EFF, https://www.eff.org/), wrote 'A Declaration of the Independence of Cyberspace'. It includes the following passage:

Kyberprostor sestává z transakcí, vztahů a samotných myšlenek, uspořádaných jako stojatá vlna v síti naší komunikace. Náš je svět, který je zároveň všude i nikde, jen ne tam, kde žijí naše tělesné schránky.

Hodnocení překladu
Petr Kopac(Vynikající)

Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like a standing wave in the web of our communications. Ours is a world that is both everywhere and nowhere, but it is not where bodies live.

Vytváříme svět, do kterého mohou všichni vstoupit bez privilegia či předsudku v závislosti na rase, ekonomickém vlivu, vojenské síle nebo místu narození.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded by race, economic power, military force, or station of birth.

Vytváříme svět, kde může kdokoliv, kdekoliv vyjádřit své přesvědčení, nehledě na jeho ojedinělost, beze strachu z vynuceného umlčení nebo konformity.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs, no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity.

Šestnáct let na to Internet změnil způsob, jakým žijeme naše životy. Přinesl nám veškeré znalosti lidstva na dosah ruky. Můžeme utvářet nové vztahy a sdílet své myšlenky a životní příběhy s přáteli po celém světě. Můžeme se organizovat, komunikovat a spolupracovat způsoby, které dříve nikdo nepovažoval za možné. Tohle je svět, který chceme předat svým dětem, svět se svobodným Internetem.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

Sixteen years later, and the Internet has changed the way we live our lives. It has given us the combined knowledge of humankind at our fingertips. We can form new relationships and share our thoughts and lives with friends worldwide. We can organise, communicate and collaborate in ways never thought possible. This is the world we want to hand down to our children, a world with a free internet.

Naneštěstí ne vše z vize Johna Perryho Barlowa se stalo skutečností. Bez možnosti online anonymity se nemůžeme osvobodit od privilegií či předsudků. Svobodné vyjadřování není možné bez soukromí.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Unfortunately, not all of John Perry Barlow's vision has come to pass. Without access to online anonymity, we can not be free from privilege or prejudice. Without privacy, free expression is not possible.

Problémy, kterým čelíme v 21. století, vyžadují společnou práci celého lidstva. Tyto problémy jsou vážné: klimatické změny, energetické krize, státní cenzura, hromadné odposlechy a neustálé války. Musíme mít svobodu komunikovat a shromažďovat se beze strachu. Musíme podporovat svobodné a otevřené projekty, které se snaží rozšířit veřejně přístupné vědomosti o technologiích, na kterých jsme my všichni závislí. Podílejte se!

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní

The problems we face in the 21st Century require all of humanity to work together. The issues we face are are serious: climate change, energy crises, state censorship, mass surveillance and on-going wars. We must be free to communicate and associate without fear. We need to support free and open source projects which aim to increase the commons' knowledge of technologies that we all depend on. [ Contribute!]

K zajištění našich práv na soukromí a online anonymitu potřebujeme řešení vytvořená pod veřejným dohledem v otevřených projektech. Na CryptoParty máme příležitost seznámit se a naučit se využívat tato řešení, abychom všemi prostředky uplatnili naše právo na soukromí a online anonymitu.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

To realise our right to privacy and anonymity online, we need peer-reviewed, crowd-sourced solutions. CryptoParties provide the opportunity to meet up and learn how to use these solutions to give us all the means with which to assert our right to privacy and anonymity online.

 • Všichni jsme uživatelé, bojujeme za uživatele a usilujeme o posílení pozice uživatele. Jsme přesvědčeni, že smyslem existence počítačů je plnit příkazy uživatelů. Věříme v kolektivní moudrost lidských bytostí spíše než zájmům prodejců softwaru, korporací nebo vlád. Odmítáme okovy digitálních gulagů ovládaných vazaly ve službách zájmů vlád a korporací. Jsme revolucionáři CypherPunku.
 • Právo na osobní anonymitu, pseudonymitu a soukromí patří mezi základní lidská práva. Tato práva zahrnují právo na život, svobodu, důstojnost, bezpečnost, právo na rodinu a právo žít beze strachu či zastrašování. Žádná vláda, organizace ani jedinec by neměli bránit lidem v přístupu k technologiím, které tato práva zdůrazňují.
 • Každá osoba má absolutní právo na soukromí. Transparence je povinností vlád a korporací, které jednají jménem lidu.
 • Pouze jedinec vlastní právo na svoji identitu. Je pouze na rozhodnutí každé osoby, které informace zveřejní. Získávání přístupu k soukromým informacím bez výslovného souhlasu donucovacími prostředky je porušením lidských práv.
 • Všichni lidé mají nárok využívat kryptografii a na lidská práva, která kryptografické nástroje zajišťují, bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národní či sociální původ, majetek, věk, a politické, právní nebo mezinárodní postavení země nebo území, ve kterém daný člověk sídlí.
 • Stejně jako by vlády měly existovat pouze proto, aby sloužily svým občanům, měla by lidem patřit i kryptografie. Technologie by neměly být odpírány lidem.
 • Sledování nelze oddělit od cenzury a otroctví, které je jejím následkem. Žádný stroj nebude sloužit sledování a cenzuře. Šifrování je klíč k naší společné svobodě.
 • Kód je projev: kód je člověkem vytvořený jazyk. Zakázat, cenzurovat či odepřít kryptografii lidem znamená připravit člověka o svobodu projevu.
 • Ti, kdo se snaží zastavit šíření kryptografie, jsou podobni duchovenstvu 15. století, které se pokoušelo zarazit šíření knihtisku, neboť se obávalo ztráty svého monopolu na znalosti.
Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK
 • We are all users, we fight for the user and we strive to empower the user. We assert user requests are the reason why computers exist. We trust in the collective wisdom of human beings, over the interest of software vendors, corporations or governments. We refuse the shackles of digital Gulags, lorded over by vassal interests of governments and corporations. We are the CypherPunk Revolutionaries.
 • The right to personal anonymity, pseudonymity and privacy is a basic human right. These rights include life, liberty, dignity, security, right to a family, and the right to live without fear or intimidation. No government, organisation or individual should prevent people from accessing the technology which underscores these basic human rights.
 • Privacy is the absolute right of the individual. Transparency is a requirement of governments and corporations who act in the name of the people.
 • The individual alone owns the right to their identity. Only the individual may choose what they share. Coercive attempts to gain access to personal information without explicit consent is a breach of human rights.
 • All people are entitled to cryptography and the human rights crypto tools afford, regardless of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, political, jurisdictional or international status of the country or territory in which a person resides.
 • Just as governments should exist only to serve their citizens - so too, cryptography should belong to the people.Technology should not be locked away from the people.
 • Surveillance cannot be separated from censorship, and the slavery it entails. No machine shall be held in servitude to surveillance and censorship. Crypto is a key to our collective freedom.
 • Code is speech: code is human created language. To ban, censor or lock cryptography away from the people is to deprive human beings from a human right, the freedom of speech.
 • Those who would seek to stop the spread of cryptography are akin to the XV century clergy seeking to ban the printing press, afraid their monopoly on knowledge will be undermined.
encs/cph/a-cryptoparty-manifesto.txt · Poslední úprava: 2014/06/29 14:10 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki