Slovníček pojmů

Velká část tohoto textu je založena na http://en.cship.org/wiki/Special:Allpages

Glossary

Much of this content is based on http://en.cship.org/wiki/Special:Allpages

Agregátor

Agregátor je služba, která shromažďuje syndikované informace z jednoho nebo více serverů a zpřístupňuje je na jiné adrese. Někdy se nazývá RSS agregátor, feed agregátor, čtečka feedů nebo čtečka zpráv. (Nezaměňovat s Usenetovou čtečkou zpráv.)

aggregator

An aggregator is a service that gathers syndicated information from one or many sites and makes it available at a different address. Sometimes called an RSS aggregator, a feed aggregator, a feed reader, or a news reader. (Not to be confused with a Usenet News reader.)

Anonymita

(Nezaměňovat se soukromím, pseudonymitou, bezpečností nebo důvěrností.)

anonymity

(Not be confused with privacy, pseudonymity, security, or confidentiality.)

Anonymita na Internetu je schopnost používat službu bez zanechání stop o své identitě nebo aniž by vás někdo mohl špehovat. Úroveň ochrany závisí na použitých anonymizačních technikách a rozsahu monitoringu. Nejúčinnější používané techniky k ochraně anonymity využívají vytvoření řetězu komunikace, ve kterém se některé články vybírají pomocí náhodného procesu a kde každý článek má jen částečné informace o celé komunikaci. První zná internetovou adresu (IP) uživatele, ale ne obsah, cíl ani účel komunikace, protože obsah zprávy a informace o cíli jsou zašifrované. Poslední pak zná identitu cílového serveru, ale ne zdroj přenosu. Jeden nebo více kroků mezi nimi brání prvnímu a poslednímu článku dát své částečné vědomosti dohromady a přiřadit k sobě uživatele a cílový server.

Anonymity on the Internet is the ability to use services without leaving clues to one's identity or being spied upon. The level of protection depends on the anonymity techniques used and the extent of monitoring. The strongest techniques in use to protect anonymity involve creating a chain of communication using a random process to select some of the links, in which each link has access to only partial information about the process. The first knows the user's Internet address (IP) but not the content, destination, or purpose of the communication, because the message contents and destination information are encrypted. The last knows the identity of the site being contacted, but not the source of the session. One or more steps in between prevents the first and last links from sharing their partial knowledge in order to connect the user and the target site.

Anonymní remailer

Anonymní remailer je služba, která přijímá emailové zprávy obsahující instrukce k doručení a přeposílá je dál bez odhalení jejich zdroje. Protože remailer má přístup k adrese uživatele, obsahu zprávy a cílové adrese, měl by být používán jako součást řetězce několika remailerů, aby žádný z nich neznal všechny tyto informace.

anonymous remailer

An anonymous remailer is a service that accepts e-mail messages containing instructions for delivery, and sends them out without revealing their sources. Since the remailer has access to the user's address, the content of the message, and the destination of the message, remailers should be used as part of a chain of multiple remailers so that no one remailer knows all this information.

ASP (application service provider, poskytovatel aplikační služby)

ASP je organizace, která nabízí softwarové služby přes Internet, což umožňuje centralizované upgradování a údržbu.

ASP (application service provider)

An ASP is an organization that offers software services over the Internet, allowing the software to be upgraded and maintained centrally.

Páteřní linka

Páteřní linka je jedna ze širokopásmových komunikačních linek, které propojují sítě různých zemí a organizací po celém světě, aby společně vytvořily Internet.

backbone

A backbone is one of the high-bandwidth communications links that tie together networks in different countries and organizations around the world to form the Internet.

Badware

Viz malware.

badware

See malware.

Šířka pásma

U spoje šířka pásma označuje maximální rychlost datového přenosu skrze tento spoj omezený jeho kapacitou a možnostmi počítačů na obou koncích spoje.

bandwidth

The bandwidth of a connection is the maximum rate of data transfer on that connection, limited by its capacity and the capabilities of the computers at both ends of the connection.

Bash (Bourne-again shell)

Bash je prostředí příkazové řádky pro operační systémy Linux/Unix založený na Bourne shellu.

bash (Bourne-again shell)

The bash shell is a command-line interface for Linux/Unix operating systems, based on the Bourne shell.

BitTorrent

BitTorrent je peer-to-peer protokol pro sdílení souborů, který v roce 2001 vymyslel Bram Cohen. Tento protokol umožňuje jednotlivcům levně a efektivně distribuovat velké soubory, například obrazy CD, videa nebo hudební soubory.

BitTorrent

BitTorrent is a peer-to-peer file-sharing protocol invented by Bram Cohen in 2001. It allows individuals to cheaply and effectively distribute large files, such as CD images, video, or music files.

Blacklist

Blacklist je seznam zakázaných věcí. V případě internetové cenzury mohou být jako blacklisty použity seznamy zakázaných webových stránek nebo IP adres počítačů; censorware může povolit přístup ke všem stránkám kromě těch uvedených na blacklistu. Alternativou k blacklistu je whitelist, tedy seznam povolených věcí. Whitelist systém blokuje přístup ke všem stránkám kromě těch uvedených na whitelistu. Tento způsob internetové cenzury je méně obvyklý. Také je možné zkombinovat oba přístupy a na URL, která se nenacházejí ani na jednom seznamu, použít vyhledávání vzorů nebo jiné typy podmínek.

blacklist

A blacklist is a list of forbidden things. In Internet censorship, lists of forbidden Web sites or the IP addresses of computers may be used as blacklists; censorware may allow access to all sites except for those specifically listed on its blacklist. An alternative to a blacklist is a whitelist, or a list of permitted things. A whitelist system blocks access to all sites except for those specifically listed on the whitelist. This is a less common approach to Internet censorship. It is possible to combine both approaches, using string matching or other conditional techniques on URLs that do not match either list.

Bluebar

Modrá URL lišta (v Psiphon žargonu zvaná Bluebar) je formulář v horní části okna prohlížeče Psiphon uzlu, který umožňuje přístup k zablokovaným stránkám, když do něj napíšete jejich URL.

bluebar

The blue URL bar (called the Bluebar in Psiphon lingo) is the form at the top of your Psiphon node browser window, which allows you to access blocked site by typing its URL inside.

Viz Psiphon uzel.

See also Psiphon node

Blokování

Blokování znamená zamezení přístupu k internetové službě pomocí mnoha různých metod.

block

To block is to prevent access to an Internet resource, using any number of methods.

Záložka

Záložka je značka v programu, která obsahuje odkaz na externí zdroj. Ve webovém prohlížeči je záložka odkazem na webovou stránku - vybráním záložky můžete snadno otevřít tuto webovou stránku bez nutnosti napsat celé její URL.

bookmark

A bookmark is a placeholder within software that contains a reference to an external resource. In a browser, a bookmark is a reference to a Web page – by choosing the bookmark you can quickly load the Web site without needing to type in the full URL.

Bridge

Viz Tor bridge.

bridge

See Tor bridge.

Brute-force útok (útok hrubou silou)

Při brute force útoku se zkouší všechny možné kódy, kombinace nebo hesla, dokud není nalezen ten správný. Je to jeden z nejprimitivnějších bezpečnostních útoků.

brute-force attack

A brute force attack consists of trying every possible code, combination, or password until you find the right one. These are some of the most trivial hacking attacks.

Cache

Cache je součást softwarového systému používaná k uložení nedávno nebo často používaných dat pro zrychlení opakovaného přístupu. Webová cache ukládá kopie souborů webových stránek.

cache

A cache is a part of an information-processing system used to store recently used or frequently used data to speed up repeated access to it. A Web cache holds copies of Web page files.

Cenzura

Cenzura je zabránění publikaci nebo čtení informací, případně právní nebo jiný zákrok proti vydavatelům a čtenářům.

censor

To censor is to prevent publication or retrieval of information, or take action, legal or otherwise, against publishers and readers.

Censorware

Censorware je software používaný k filtrování nebo blokování přístupu k Internetu. Tento pojem nejčastěji označuje filtrovací nebo blokovací software nainstalovaný přímo na klientském stroji (počítači, ze kterého se k Internetu přistupuje). Většinou podobný klientský censorware používají rodiče k filtrování Internetu pro své děti.

censorware

Censorware is software used to filter or block access to the Internet. This term is most often used to refer to Internet filtering or blocking software installed on the client machine (the PC which is used to access the Internet). Most such client-side censorware is used for parental control purposes.

Někdy se pojem „censorware“ používá i k označení software nainstalovaného ke stejnému účelu na síťovém serveru nebo routeru.

Sometimes the term censorware is also used to refer to software used for the same purpose installed on a network server or router.

CGI (Common Gateway Interface)

CGI je zavedený standard, který umožňuje programům na webovém serveru fungovat jako webové aplikace. Mnoho webových proxy používá CGI, takže se jim také říká „CGI proxy“. (Jedna z populárních CGI proxy, kterou napsal James Marshall v programovacím jazyce Perl, se nazývá CGIProxy.)

CGI (Common Gateway Interface)

CGI is a common standard used to let programs on a Web server run as Web applications. Many Web-based proxies use CGI and thus are also called „CGI proxies“. (One popular CGI proxy application written by James Marshall using the Perl programming language is called CGIProxy.)

Chat

Chat, někdy též zvaný instant messaging, je běžná forma komunikace mezi dvěma nebo více lidmi, kde každý řádek textu napsaný některým z účastníků je zobrazen všem ostatním. Existuje velké množství chatovacích protokolů, některé vytvořila jedna firma (AOL, Yahoo!, Microsoft, Google a další), jiné mají otevřenou specifikaci. Co se týče software, někteří chatovací klienti podporují pouze jeden z těchto protokolů, jiní podporují celou řadu oblíbených protokolů.

chat

Chat, also called instant messaging, is a common method of communication among two or more people in which each line typed by a participant in a session is echoed to all of the others. There are numerous chat protocols, including those created by specific companies (AOL, Yahoo!, Microsoft, Google, and others) and publicly defined protocols. Some chat client software uses only one of these protocols, while others use a range of popular protocols.

Šifra

V kryptografii se šifra říká algoritmu, který provádí zašifrování nebo dešifrování.

cipher

In cryptography, a cipher (or cypher) is an algorithm for performing encryption or decryption

Obcházení cenzury

Obcházení cenzury znamená zveřejnění nebo přečtení obsahu navzdory pokusům o cenzuru.

circumvention

Circumvention is publishing or accessing content in spite of attempts at censorship.

Common Gateway Interface

Viz CGI.

Common Gateway Interface

See CGI.

Příkazový řádek

Způsob ovládání a spouštění software pomocí příkazů psaných na klávesnici, například Unixový shell nebo příkazový řádek Windows.

command-line interface

A method of controlling the execution of software using commands entered on a keyboard, such as a Unix shell or the Windows command line.

Cookie je textový řetězec odeslaný webovým serverem do prohlížeče uživatele, který se ukládá na počítači uživatele a obsahuje informace potřebné k udržení relace napříč více webovými stránkami nebo návštěvami. Některé webové stránky není možné bez přijetí a uložení cookie používat. Někteří lidé to považují za narušení soukromí nebo bezpečnostní hrozbu.

cookie

A cookie is a text string sent by a Web server to the user's browser to store on the user's computer, containing information needed to maintain continuity in sessions across multiple Web pages, or across multiple sessions. Some Web sites cannot be used without accepting and storing a cookie. Some people consider this an invasion of privacy or a security risk.

Národní doména prvního řádu (ccTLD)

Každý stát má přidělen dvoupísmenný státní kód a na něm založenou doménu prvního řádu (TLD), například Kanada má .ca; tato doména se nazývá národní doména prvního řádu. Každá taková národní doména má svůj DNS server se seznamem všech domén druhého řádu uvnitř této TLD. Kořenové servery Internetu odkazují na všechny TLD a často žádané informace o doménách nižšího řádu si ukládají do cache.

country code top-level domain (ccTLD)

Each country has a two-letter country code, and a TLD (top-level domain) based on it, such as .ca for Canada; this domain is called a country code top-level domain. Each such ccTLD has a DNS server that lists all second-level domains within the TLD. The Internet root servers point to all TLDs, and cache frequently-used information on lower-level domains.

Kryptografie

Kryptografie je výzkum a praktické využití technik bezpečné komunikace za přítomnosti třetích stran (zvaných protivníci). Obecněji jde o tvorbu a analýzu protokolů, které brání vlivu protivníků a souvisejí s různými hledisky informační bezpečnosti, například s důvěrností dat, integritou dat, autentizací a nezpochybnitelností pravosti. Moderní kryptografie spojuje některé obory matematiky, informatiky a elektrotechniky. Mezi využití kryptografie patří platební karty, počítačová hesla a elektronické obchodování.

cryptography

Cryptography is the practice and study of techniques for secure communication in the presence of third parties (called adversaries). More generally, it is about constructing and analyzing protocols that overcome the influence of adversaries and which are related to various aspects in information security such as data confidentiality, data integrity, authentication, and non-repudiation. Modern cryptography intersects the disciplines of mathematics, computer science, and electrical engineering. Applications of cryptography include ATM cards, computer passwords, and electronic commerce.

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, Agentura pro výzkum pokročilých obranných projektů)

DARPA je nástupcem agentury ARPA, která financovala Internet a jeho předchůdce ARPAnet.

DARPA (Defense Advanced Projects Research Agency)

DARPA is the successor to ARPA, which funded the Internet and its predecessor, the ARPAnet.

Dešifrování

Dešifrování je získání prostého textu nebo jiných zpráv ze zašifrovaných dat pomocí klíče.

decryption

Decryption is recovering plain text or other messages from encrypted data with the use of a key.

Viz také šifrování.

See also encryption.

Šifrování disku

Šifrování disku je technologie chránící informace jejich převedením na nečitelný kód, který neoprávněné osoby nemohou snadno dešifrovat. Šifrování disku využívá software nebo hardware k zašifrování veškerých dat ukládaných na disk nebo diskový oddíl do posledního bitu. Šifrování disku zabraňuje neoprávněnému přístupu k datovému úložišti.

disk encryption

Disk encryption is a technology which protects information by converting it into unreadable code that cannot be deciphered easily by unauthorized people. Disk encryption uses disk encryption software or hardware to encrypt every bit of data that goes on a disk or disk volume. Disk encryption prevents unauthorized access to data storage.

Doména

Doména může být doména prvního řádu (TLD) nebo subdoména na Internetu.

domain

A domain can be a Top-Level Domain (TLD) or secondary domain on the Internet.

Viz také doména prvního řádu, národní doména prvního řádu a subdoména.

See also Top-Level Domain, country code Top-Level Domain and secondary domain.

DNS (Domain Name System, Systém doménových jmen)

DNS převádí doménová jména složená ze snadno zapamatovatelných kombinací písmen na IP adresy, což jsou těžko zapamatovatelné řetězce čísel. Každý počítač na Internetu má unikátní adresu (tak trochu jako předvolbu a telefonní číslo).

DNS (Domain Name System)

The Domain Name System (DNS) converts domain names, made up of easy-to-remember combinations of letters, to IP addresses, which are hard-to-remember strings of numbers. Every computer on the Internet has a unique address (a little bit like an area code+telephone number).

DNS leak

K DNS leaku dochází, když počítač nakonfigurovaný k připojení k Internetu přes proxy přesto provádí DNS dotazy bez použití proxy, čímž odhalí pokusy uživatele připojit se k zablokovaným stránkám. Některé webové prohlížeče mají nastavení, která vynutí použití proxy.

DNS leak

A DNS leak occurs when a computer configured to use a proxy for its Internet connection nonetheless makes DNS queries without using the proxy, thus exposing the user's attempts to connect with blocked sites. Some Web browsers have configuration options to force the use of the proxy.

DNS server

DNS server, nebo také doménový server, je server, který nabízí službu překladu doménových jmen. Tu zajišťuje buď načtením uloženého záznamu o IP adrese konkrétní domény, nebo odesláním žádosti o informace jinému doménovému serveru.

DNS server

A DNS server, or name server, is a server that provides the look-up function of the Domain Name System. It does this either by accessing an existing cached record of the IP address of a specific domain, or by sending a request for information to another name server.

DNS tunel

DNS tunel je metoda tunelování v podstatě čehokoliv přes DNS/doménové servery.

DNS tunnel

A DNS tunnel is a way to tunnel almost everything over DNS/Nameservers.

Protože tím „zneužíváte“ systém DNS k účelu, pro který nebyl navržený, můžete tím dosáhnout přinejlepším velmi pomalé rychlosti kolem 3kb/s, což je ještě pomalejší než analogový modem. Na sledování YouTube nebo sdílení souborů to nestačí, ale mělo by to stačit na posílání zpráv přes ICQ nebo MSN Messenger a také čistě textové emaily.

Because you „abuse“ the DNS system for an unintended purpose, it only allows a very slow connection of about 3 kb/s which is even less than the speed of an analog modem. That is not enough for YouTube or file sharing, but should be sufficient for instant messengers like ICQ or MSN Messenger and also for plain text e-mail.

Připojení, na kterém chcete DNS tunel používat, musí dovolovat připojení alespoň na port 53; proto jej lze využít i v sítích mnoha komerčních poskytovatelů Wi-Fi bez nutnosti platit.

On the connection you want to use a DNS tunnel, you only need port 53 to be open; therefore it even works on many commercial Wi-Fi providers without the need to pay.

Problém je, že nejsou k dispozici žádné veřejně přístupné upravené doménové servery, které byste mohli využít. Musíte si postavit vlastní. Budete potřebovat server se stálým připojením k Internetu, na kterém běží Linux. Na něm můžete nainstalovat svobodný software OzymanDNS a v kombinaci s SSH a proxy jako je například Squid můžete využívat tunel. Více informací najdete na http://www.dnstunnel.de.

The main problem is that there are no public modified nameservers that you can use. You have to set up your own. You need a server with a permanent connection to the Internet running Linux. There you can install the free software OzymanDNS and in combination with SSH and a proxy like Squid you can use the tunnel. More Information on this on http://www.dnstunnel.de.

Odposlouchávání

Odposlouchávání je poslouchání hlasového provozu nebo čtení nebo filtrování datového provozu na telefonní lince nebo digitálním datovém spojení, obvykle s cílem odhalit nebo zabránit nelegálním nebo nežádoucím aktivitám, případně ovlivňovat nebo sledovat o čem lidé mluví.

eavesdropping

Eavesdropping is listening to voice traffic or reading or filtering data traffic on a telephone line or digital data connection, usually to detect or prevent illegal or unwanted activities or to control or monitor what people are talking about.

Email

Email, což je zkrácený anglický název pro elektronickou poštu, je způsob odesílání a přijímání zpráv po Internetu. K tomu můžete využít webové rozhraní, nebo emaily odesílat protokolem SMTP a přijímat protokolem POP3 pomocí nějakého emailového klienta jako například Outlook Express nebo Thunderbird. Vlády blokují email velmi vzácně, ale jeho sledování je běžné. Když email není zašifrovaný, může ho snadno číst správce sítě nebo vláda.

e-mail

E-mail, short for electronic mail, is a method to send and receive messages over the Internet. It is possible to use a Web mail service or to send e-mails with the SMTP protocol and receive them with the POP3 protocol by using an e-mail client such as Outlook Express or Thunderbird. It is comparatively rare for a government to block e-mail, but e-mail surveillance is common. If e-mail is not encrypted, it could be read easily by a network operator or government.

Vložený skript

Vložený skript je kus spustitelného kódu.

embedded script

An embedded script is a piece of software code.

Šifrování

Šifrování je libovolná metoda zakódování dat nebo jejich matematická transformace, která je znečitelní pro třetí strany, které neznají tajný dešifrovací klíč. Data na svém pevném disku můžete zašifrovat pomocí programů jako TrueCrypt (http://www.truecrypt.org) nebo můžete šifrovat internetový provoz pomocí TLS/SSL nebo SSH.

encryption

Encryption is any method for recoding and scrambling data or transforming it mathematically to make it unreadable to a third party who doesn't know the secret key to decrypt it. It is possible to encrypt data on your local hard drive using software like TrueCrypt (http://www.truecrypt.org) or to encrypt Internet traffic with TLS/SSL or SSH.

Viz také dešifrování.

See also decryption.

Výstupní uzel

Výstupní uzel je Tor uzel, který přeposílá data mimo Tor síť.

exit node

An exit node is a Tor node that forwards data outside the Tor network.

Viz také prostřednický uzel.

See also middleman node.

Sdílení souborů

Sdílení souborů označuje libovolný počítačový systém, který umožňuje více lidem používat stejné informace, ale často se tím myslí bezplatné zpřístupňování hudby, filmů nebo jiných materiálů přes Internet ostatním.

file sharing

File sharing refers to any computer system where multiple people can use the same information, but often refers to making music, films or other materials available to others free of charge over the Internet.

Uploadovací automat

Uploadovací automat je webová stránka, která vydavateli umožňuje obejít cenzuru. Uživateli stačí soubor ke zveřejnění nahrát pouze jednou a uploadovací automat ho rozkopíruje na určitou množinu sdílecích serverů (například Rapidshare nebo Megaupload).

file spreading engine

A file spreading engine is a Web site a publisher can use to get around censorship. A user only has to upload a file to publish once and the file spreading engine uploads that file to some set of sharehosting services (like Rapidshare or Megaupload).

Filtrování

Filtrování znamená různými způsoby hledat určité vzory v datech kvůli blokování nebo povolení komunikace.

filter

To filter is to search in various ways for specific data patterns to block or permit communications.

Firefox

Firefox je nejpopulárnější bezplatný open source webový prohlížeč vyvíjený nadací Mozilla Foundation.

Firefox

Firefox is the most popular free and open source Web browser, developed by the Mozilla Foundation.

Forum

Na webovém serveru je forum místem k diskuzi, kam uživatelé mohou posílat zprávy a komentovat dříve odeslané zprávy. Od mailing listů a Usenetových diskuzních skupin se liší tím, že stránky zobrazují větší počet zpráv z jednoho vlákna. Archivy diskuzních skupin a mailing listů naopak typicky zobrazují jednu zprávu na stránku a navigační stránky zobrazují pouze hlavičky zpráv ve vlákně.

forum

On a Web site, a forum is a place for discussion, where users can post messages and comment on previously posted messages. It is distinguished from a mailing list or a Usenet newsgroup by the persistence of the pages containing the message threads. Newsgroup and mailing list archives, in contrast, typically display messages one per page, with navigation pages listing only the headers of the messages in a thread.

Rámce

Rámce jsou části webové stránky, které mají své vlastní nezávislé URL. Rámce se například často používají k zobrazení pevného menu vedle posuvného textu.

frame

A frame is a portion of a Web page with its own separate URL. For example, frames are frequently used to place a static menu next to a scrolling text window.

FTP (File Transfer Protocol)

Protokol FTP se používá pro přenos souborů. Mnoho lidí ho používá hlavně pro stahování; dá se využít i k nahrávání webových stránek a skriptů na některé webové servery. Obvykle používá porty 20 a 21, které jsou někdy blokované. Některé FTP servery poslouchají na jiném portu, čímž se dá obejít blokování podle portu.

FTP (File Transfer Protocol)

The FTP protocol is used for file transfers. Many people use it mostly for downloads; it can also be used to upload Web pages and scripts to some Web servers. It normally uses ports 20 and 21, which are sometimes blocked. Some FTP servers listen to an uncommon port, which can evade port-based blocking.

Jedním z oblíbených bezplatných open source FTP klientů pro Windows a Mac OS je FileZilla. Také existují weboví FTP klienti, které můžete používat v normálním webovém prohlížeči jako je Firefox.

A popular free and open source FTP client for Windows and Mac OS is FileZilla. There are also some Web-based FTP clients that you can use with a normal Web browser like Firefox.

Úplné šifrování disku

Viz šifrování disku.

full disk encryption

see disk encryption.

Brána

Brána je uzel propojující dvě sítě na Internetu. Významným příkladem je národní brána, skrz kterou musí projít veškerý příchozí provoz ze zahraničí a odchozí provoz do zahraničí.

gateway

A gateway is a node connecting two networks on the Internet. An important example is a national gateway that requires all incoming or outgoing traffic to go through it.

GNU Privacy Guard

GNU Privacy Guard (GnuPG nebo GPG) je alternativa k balíku kryptografického software PGP pod licencí GPL. GnuPG splňuje RFC 4880, což je současný IETF standard specifikace pro OpenPGP.

GNU Privacy Guard

GNU Privacy Guard (GnuPG or GPG) is a GPL Licensed alternative to the PGP suite of cryptographic software. GnuPG is compliant with RFC 4880, which is the current IETF standards track specification of OpenPGP.

Viz také Pretty Good Privacy (PGP).

see also Pretty Good Privacy (PGP).

GPG

Viz GNU Privacy Guard.

GPG

see GNU Privacy Guard.

Honeypot

Honeypot (doslova „sklenice medu“) je stránka, která předstírá poskytování služby, aby přilákala uživatele a získala informace o nich nebo o jejich aktivitách.

honeypot

A honeypot is a site that pretends to offer a service in order to entice potential users to use it, and to capture information about them or their activities.

Přeskok

Přeskok je článek v řetězu předávání paketů z jednoho počítače na druhý, nebo také libovolný počítač na cestě. Počet přeskoků mezi počítači dává hrubý odhad zpoždění (odezvy) při komunikaci mezi nimi. Každý jednotlivý přeskok je zároveň subjektem, který může komunikaci odposlouchávat, blokovat nebo do ní zasahovat.

hop

A hop is a link in a chain of packet transfers from one computer to another, or any computer along the route. The number of hops between computers can give a rough measure of the delay (latency) in communications between them. Each individual hop is also an entity that has the ability to eavesdrop on, block, or tamper with communications.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol, Protokol pro přenos hypertextu)

HTTP je základní protokol webu, který definuje metody pro vyžádání a poskytování webových stránek, zasílání dotazů a generování odpovědí a pro přistupování k široké škále služeb.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP is the fundamental protocol of the World Wide Web, providing methods for requesting and serving Web pages, querying and generating answers to queries, and accessing a wide range of services.

HTTPS (Secure HTTP, Bezpečné HTTP)

Bezpečné HTTP je protokol pro bezpečnou komunikaci prostřednictvím šifrovaných HTTP zpráv. Zprávy mezi klientem a serverem jsou v obou směrech zašifrovány pomocí klíčů vytvořených a bezpečně vzájemně předaných při navazování spojení. Zdrojové a cílové IP adresy jsou v hlavičkách každého paketu, takže HTTPS nedokáže skrýt fakt, že komunikace probíhá, umí skrýt pouze obsah přenášených dat.

HTTPS (Secure HTTP)

Secure HTTP is a protocol for secure communication using encrypted HTTP messages. Messages between client and server are encrypted in both directions, using keys generated when the connection is requested and exchanged securely. Source and destination IP addresses are in the headers of every packet, so HTTPS cannot hide the fact of the communication, just the contents of the data transmitted and received.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority, Autorita pro přidělování čísel na Internetu)

IANA je organizace odpovědná za technické úkoly při správě infrastruktury Internetu včetně přidělování bloků IP adres doménám prvního řádu a licencování registrátorů pro obecné i národní domény prvního řádu, provozování kořenových doménových serverů Internetu a jiných povinností.

IANA (Internet Assigned Numbers Authority)

IANA is the organization responsible for technical work in managing the infrastructure of the Internet, including assigning blocks of IP addresses for top-level domains and licensing domain registrars for ccTLDs and for the generic TLDs, running the root name servers of the Internet, and other duties.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Internetová korporace pro přidělování jmen a čísel)

ICANN je korporace vytvořená americkým Ministerstvem obchodu za účelem správy nejvyšších pater Internetu. Technické úkoly za ni provádí IANA.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)

ICANN is a corporation created by the US Department of Commerce to manage the highest levels of the Internet. Its technical work is performed by IANA.

Instant messaging (IM)

Instant messaging označuje buď určité proprietární druhy chatu přes proprietární protokoly, nebo chat obecně. Mezi běžné instant messaging klienty patří MSN Messenger, ICQ, AIM nebo Yahoo! Messenger.

Instant Messaging (IM)

Instant messaging is either certain proprietary forms of chat using proprietary protocols, or chat in general. Common instant messaging clients include MSN Messenger, ICQ, AIM or Yahoo! Messenger.

Prostředník

Viz man in the middle.

intermediary

See man in the middle.

Internet

Internet je síť sítí propojených pomocí TCP/IP a dalších komunikačních protokolů.

Internet

The Internet is a network of networks interconnected using TCP/IP and other communication protocols.

IP adresa (adresa internetového protokolu)

IP adresa je číslo identifikující konkrétní počítač na Internetu. V předchozí verzi 4 internetového protokolu se IP adresa skládala ze čtyř bajtů (32 bitů) obvykle vyjádřených pomocí čtyř čísel v rozsahu 0-255 oddělených tečkami, například 74.54.30.85. V IPv6, na který Internet aktuálně přechází, je IP adresa čtyřikrát delší a skládá se ze 16 bajtů (128 bitů). Dá se zapsat jako 8 čtveřic hexadecimálních číslic oddělených dvojtečkami, například 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

IP (Internet Protocol) Address

An IP address is a number identifying a particular computer on the Internet. In the previous version 4 of the Internet Protocol an IP address consisted of four bytes (32 bits), often represented as four integers in the range 0-255 separated by dots, such as 74.54.30.85. In IPv6, which the Net is currently switching to, an IP address is four times longer, and consists of 16 bytes (128 bits). It can be written as 8 groups of 4 hex digits separated by colons, such as 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334.

IRC (Internet relay chat)

IRC je více než 20 let starý internetový protokol používaný pro textové konverzace v reálném čase (chat nebo také instant messaging). Existuje několik IRC sítí - ty největší mají přes 50 000 uživatelů.

IRC (Internet relay chat)

IRC is a more than 20-year-old Internet protocol used for real-time text conversations (chat or instant messaging). There exist several IRC networks – the largest have more than 50 000 users.

ISP (Internet Service Provider, Poskytovatel internetového připojení)

ISP (poskytovatel připojení) je firma nebo organizace, která svým zákazníkům poskytuje přístup k Internetu.

ISP (Internet Service Provider)

An ISP (Internet service provider) is a business or organization that provides access to the Internet for its customers.

JavaScript

JavaScript je skriptovací jazyk běžně používaný k implementaci interaktivních funkcí na webových stránkách.

JavaScript

JavaScript is a scripting language, commonly used in Web pages to provide interactive functions.

KeePass, KeePassX

KeePass a KeePassX jsou příklady správce hesel.

KeePass, KeePassX

KeePass and KeePassX are types of Password Manager.

Bez překladu

DELETEME Viz správce hesel.

keychain software

see Password Manager.

Filtr klíčových slov

Filtr klíčových slov prohlíží veškerý síťový provoz procházející serverem a blokuje komunikaci, ve které objeví zakázaná slova nebo řetězce.

keyword filter

A keyword filter scans all Internet traffic going through a server for forbidden words or terms to block.

Odezva

Odezva je měřítko doby zpoždění systému, v tomto případě počítačové sítě. Měří se jako doba mezi začátkem vysílání paketů a začátkem příjmu paketů mezi jedním koncovým bodem (např. vámi) a protistranou (např. webovým serverem). Jednou z účinných technik filtrování webu je udržování velmi dlouhé odezvy, což značně ztěžuje použití mnoha nástrojů k obcházení cenzury.

latency

Latency is a measure of time delay experienced in a system, here in a computer network. It is measured by the time between the start of packet transmission to the start of packet reception, between one network end (e.g. you) to the other end (e.g. the Web server). One very powerful way of Web filtering is maintaining a very high latency, which makes lots of circumvention tools very difficult to use.

Logovací soubor

Logovací soubor je soubor obsahující záznam posloupnosti zpráv ze softwarového procesu, tedy obvykle z aplikace nebo komponenty operačního systému. Například proxy nebo webové servery si mohou ukládat logy obsahující záznamy o IP adresách, které tyto služby využívaly, kdy a které stránky navštívily.

log file

A log file is a file that records a sequence of messages from a software process, which can be an application or a component of the operating system. For example, Web servers or proxies may keep log files containing records about which IP addresses used these services when and what pages were accessed.

Kompresní proxy

Kompresní proxy je webová služba, která z webových stránek odstraňuje nadbytečné části jako je reklama a obrázky a celkově je komprimuje, čímž výrazně zrychlí jejich načítání.

low-bandwidth filter

A low-bandwidth filter is a Web service that removes extraneous elements such as advertising and images from a Web page and otherwise compresses it, making page download much quicker.

Malware

Malware je obecný název pro škodlivý software včetně virů, který může být nainstalován nebo spuštěn bez vašeho vědomí. Malware může váš počítač využívat k různým účelům, například k rozesílání spamu. (Malware se také někdy označuje jako badware.)

malware

Malware is a general term for malicious software, including viruses, that may be installed or executed without your knowledge. Malware may take control of your computer for purposes such as sending spam. (Malware is also sometimes called badware.)

Man in the middle

Man in the middle (česky „člověk uprostřed“) je člověk nebo počítač odchytávající provoz na komunikačním kanálu, aby mohl selektivně pozměňovat nebo blokovat obsah zpráv a tím oslabit kryptografickou bezpečnost. Jako man in the middle útok se obecně označuje vydávání se za webovou stránku, službu nebo jiného člověka s cílem zaznamenávat nebo pozměňovat komunikaci. Vlády mohou man in the middle útok provádět na národních branách, přes které musí projít veškerý příchozí provoz ze zahraničí a odchozí provoz do zahraničí.

man in the middle

A man in the middle or man-in-the-middle is a person or computer capturing traffic on a communication channel, especially to selectively change or block content in a way that undermines cryptographic security. Generally the man-in-the-middle attack involves impersonating a Web site, service, or individual in order to record or alter communications. Governments can run man-in-the-middle attacks at country gateways where all traffic entering or leaving the country must pass.

Prostřednický uzel

Prostřednický uzel je Tor uzel, který není výstupním uzlem. Provoz prostřednického uzlu může být bezpečnější než provoz výstupního uzlu, protože prostřednické uzly se neobjeví v logovacích souborech třetích stran. (Prostřednickým uzlům se někdy říká nevýstupní uzly.)

middleman node

A middleman node is a Tor node that is not an exit node. Running a middleman node can be safer than running an exit node because a middleman node will not show up in third parties' log files. (A middleman node is sometimes called a non-exit node.)

Monitorování

Monitorování je neustálé hledání nežádoucích aktivit v datovém proudu.

monitor

To monitor is to check a data stream continuously for unwanted activity.

Překlad síťových adres (NAT)

NAT je funkce routeru pro skrytí adresního prostoru pomocí přemapování. Veškerý odchozí provoz procházející routerem tak používá IP adresu routeru a router umí příchozí provoz přesměrovat na odesílatele požadavku. NAT často implementují firewally. NAT svým uživatelům značně ztěžuje provoz veřejných služeb, například webových stránek nebo veřejných proxy, protože NAT obvykle zakazuje příchozí spojení. Na sítích, kde se používá NAT, vyžaduje provoz takové služby dodatečnou konfiguraci firewallu nebo použití nějaké techniky pro NAT traversal.

network address translation (NAT)

NAT is a router function for hiding an address space by remapping. All traffic going out from the router then uses the router's IP address, and the router knows how to route incoming traffic to the requestor. NAT is frequently implemented by firewalls. Because incoming connections are normally forbidden by NAT, NAT makes it difficult to offer a service to the general public, such as a Web site or public proxy. On a network where NAT is in use, offering such a service requires some kind of firewall configuration or NAT traversal method.

Správce sítě

Správce sítě je osoba nebo organizace, která provozuje nebo řídí danou síť, a tedy ze své pozice může monitorovat, blokovat nebo pozměňovat komunikaci procházející touto sítí.

network operator

A network operator is a person or organization who runs or controls a network and thus is in a position to monitor, block, or alter communications passing through that network.

Uzel

Uzel je aktivní zařízení na síti. Router je příkladem uzlu. V sítích Psiphon a Tor se servery označují jako uzly.

node

A node is an active device on a network. A router is an example of a node. In the Psiphon and Tor networks, a server is referred to as a node.

Nevýstupní uzel

Viz prostřednický uzel.

non-exit node

See middleman node.

Obfuskace

Obfuskace znamená znečitelnění textu pomocí snadno pochopitelných nebo snadno vratných transformačních technik, které odolají letmé prohlídce ale ne kryptoanalýze, nebo provedení drobných změn v textových řetězcích, aby se zabránilo jednoduché detekci. Webové proxy často využívají obfuskaci ke schování určitých jmen a adres před jednoduchými textovými filtry, které se dají obfuskací ošálit. Jako další příklad, libovolné doménové jméno může na konci volitelně obsahovat tečku, například „somewhere.com.“, ale některé filtry mohou hledat pouze „somewhere.com“ (bez tečky na konci).

obfuscation

Obfuscation means obscuring text using easily-understood and easily-reversed transformation techniques that will withstand casual inspection but not cryptanalysis, or making minor changes in text strings to prevent simple matches. Web proxies often use obfuscation to hide certain names and addresses from simple text filters that might be fooled by the obfuscation. As another example, any domain name can optionally contain a final dot, as in „somewhere.com.“, but some filters might search only for „somewhere.com“ (without the final dot).

Otevřený uzel

Otevřený uzel je konkrétní Psiphon uzel, který je možné používat bez přihlášení. Automaticky načítá přednastavenou domovskou stránku a prezentuje se v přednastaveném jazyce, ale pak se přes něj dají prohlížet i jiné stránky.

open node

An open node is a specific Psiphon node which can be used without logging in. It automatically loads a particular homepage, and presents itself in a particular language, but can then be used to browse elsewhere.

Viz také Psiphon uzel.

See also Psiphon node.

OTR (Off-the-record messaging)

Off-the-record messaging, často označovaný jako OTR, je kryptografický protokol, který nabízí silné šifrování konverzací přes instant messaging.

OTR/Off-the-Record messaging

Off-the-Record Messaging, commonly referred to as OTR, is a cryptographic protocol that provides strong encryption for instant messaging conversations.

Paket

Paket je datová struktura definovaná komunikačním protokolem, která obsahuje dané informace v daném formátu společně s obecnými daty přenášenými z jednoho místa na druhé. Zprávy se při přenosu rozdělí na části, které se vejdou do paketů, a na opačném konci spojení se zase složí dohromady.

packet

A packet is a data structure defined by a communication protocol to contain specific information in specific forms, together with arbitrary data to be communicated from one point to another. Messages are broken into pieces that will fit in a packet for transmission, and reassembled at the other end of the link.

Správce hesel

Správce hesel je software, který uživateli pomáhá udržet si pořádek v heslech a PIN kódech. Takový software má obvykle lokální databázi nebo soubor, kam ukládá zašifrovaná hesla pro bezpečné přihlášení do počítačů, sítí, webových stránek a souborů aplikačních dat. Příkladem správce hesel je KeePass http://keepass.info/.

password manager

A password manager is software that helps a user organize passwords and PIN codes. The software typically has a local database or a file that holds the encrypted password data for secure logon onto computers, networks, web sites and application data files. KeePass http://keepass.info/ is an example of a password manager.

Pastebin

Webová služba, kam je možné bez registrace uložit a číst libovolný text. Veškerý zde uložený text bude veřejně přístupný.

pastebin

A web service where any kind of text can be dumped and read without registration. All text will be visible publicly.

Peer-to-peer (P2P)

Peer-to-peer síť je počítačová síť mezi účastníky v sobě rovném postavení. Oproti klient-server sítím zde není žádný centrální server, takže provoz probíhá jen mezi klienty navzájem. Tato technologie se nejvíce používá v programech pro sdílení souborů jako BitTorrent, eMule a Gnutella. Ale i velmi starou technologii Usenetu nebo VoIP program Skype lze zařadit mezi peer-to-peer systémy.

peer-to-peer

A peer-to-peer (or P2P) network is a computer network between equal peers. Unlike client-server networks there is no central server and so the traffic is distributed only among the clients.This technology is mostly applied to file sharing programs like BitTorrent, eMule and Gnutella. But also the very old Usenet technology or the VoIP program Skype can be categorized as peer-to-peer systems.

Viz také sdílení souborů.

See also file sharing.

Perfect forward secrecy

U autentizovaného protokolu pro výměnu klíčů využívajícího asymetrickou kryptografii je perfect forward secrecy (nebo PFS) vlastnost zaručující, že dočasné klíče odvozené od sady dlouhodobých veřejných a soukromých klíčů nebudou kompromitovány ani když bude v budoucnu kompromitován některý z (dlouhodobých) soukromých klíčů.

perfect forward secrecy

In an authenticated key-agreement protocol that uses public key cryptography, perfect forward secrecy (or PFS) is the property that ensures that a session key derived from a set of long-term public and private keys will not be compromised if one of the (long-term) private keys is compromised in the future.

Pretty good privacy (PGP)

Pretty good privacy (PGP) je počítačový program pro šifrování a dešifrování dat, který během datové komunikace poskytuje kryptografické soukromí a autentizaci. PGP se pro zvýšení bezpečnosti emailové komunikace často používá k podepisování, šifrování a dešifrování textu, emailů, souborů, adresářů a celých diskových oddílů.

Pretty Good Privacy (PGP)

Pretty Good Privacy (PGP) is a data encryption and decryption computer program that provides cryptographic privacy and authentication for data communication. PGP is often used for signing, encrypting and decrypting texts, e-mails, files, directories and whole disk partitions to increase the security of e-mail communications.

PGP a podobné produkty dodržují standard OpenPGP (RFC 4880) pro šifrování a dešifrování dat.

PGP and similar products follow the OpenPGP standard (RFC 4880) for encrypting and decrypting data.

PHP

PHP je skriptovací jazyk navržený k tvorbě dynamických webových stránek a webových aplikací. Instaluje se na webový server. Tuto technologii používá například oblíbená webová proxy PHProxy.

PHP

PHP is a scripting language designed to create dynamic Web sites and web applications. It is installed on a Web server. For example, the popular Web proxy PHProxy uses this technology.

Prostý text

Prostý text je neformátovaný text skládající se ze sekvence znakových kódů. Kódování znaků může být například ASCII nebo Unicode.

plain text

Plain text is unformatted text consisting of a sequence of character codes, as in ASCII plain text or Unicode plain text.

Plaintext

Plaintext je nešifrovaný text, případně dešifrovaný text.

plaintext

Plaintext is unencrypted text, or decrypted text.

Viz také šifrování, TLS/SSL, SSH.

See also encryption, TLS/SSL, SSH.

Soukromí

Ochrana osobního soukromí znamená zabránit prozrazení osobních informací bez dovolení dotčené osoby. V souvislosti s obcházením cenzury to znamená zabránit pozorovatelům zjistit, že nějaká osoba hledala nebo získala informace, které jsou v zemi jejího pobytu blokované nebo nelegální.

privacy

Protection of personal privacy means preventing disclosure of personal information without the permission of the person concerned. In the context of circumvention, it means preventing observers from finding out that a person has sought or received information that has been blocked or is illegal in the country where that person is at the time.

Soukromý klíč

Viz asymetrická kryptografie.

private key

see public key encryption/public-key cryptography.

POP3

Post office protocol verze 3 používají emailové programy jako Outlook Exprees nebo Thunderbird ke stahování pošty ze serveru, komunikace standardně probíhá na portu 110.

POP3

Post Office Protocol version 3 is used to receive mail from a server, by default on port 110 with an e-mail program such as Outlook Express or Thunderbird.

Port

Hardwarový port v počítači je fyzický konektor určený pro daný účel, který používá daný hardwarový protokol. Příklady jsou grafický konektor VGA nebo USB konektor.

port

A hardware port on a computer is a physical connector for a specific purpose, using a particular hardware protocol. Examples are a VGA display port or a USB connector.

Softwarové porty také propojují počítače s jinými zařízeními přes síť pomocí různých protokolů, ale existuje pouze jako čísla v programech. Porty jsou něco jako očíslované dveře do různých místností, každý pro speciální službu na serveru nebo PC. Rozlišují se pomocí čísel od 0 do 65535.

Software ports also connect computers and other devices over networks using various protocols, but they exist in software only as numbers. Ports are somewhat like numbered doors into different rooms, each for a special service on a server or PC. They are identified by numbers from 0 to 65535.

Protokol

Formální definice způsobu komunikace a formátu dat přenášených k jejímu uskutečnění. Také účel komunikace tímto způsobem. Například internetový protokol (IP) pro přenos datových paketů na Internetu nebo HTTP pro interakci na webu.

protocol

A formal definition of a method of communication, and the form of data to be transmitted to accomplish it. Also, the purpose of such a method of communication. For example, Internet Protocol (IP) for transmitting data packets on the Internet, or Hypertext Transfer Protocol for interactions on the World Wide Web.

Proxy server

Proxy server je server, počítačový systém nebo program, který se chová jako brána mezi klientem a webovým serverem. Klient se připojí k proxy serveru a požádá si o webovou stránku z jiného serveru. Proxy server se pak připojí k zadanému serveru, stáhne požadovaná data a přepošle je klientovi. Proxy servery mohou sloužit mnoha různým účelům včetně omezování přístupu na web nebo pomáhání uživatelům obejít překážky.

proxy server

A proxy server is a server, a computer system or an application program which acts as a gateway between a client and a Web server. A client connects to the proxy server to request a Web page from a different server. Then the proxy server accesses the resource by connecting to the specified server, and returns the information to the requesting site. Proxy servers can serve many different purposes, including restricting Web access or helping users route around obstacles.

Psiphon uzel

Psiphon uzel je zabezpečená webová proxy vytvořená k obcházení cenzury Internetu. Systém vyvíjí firma Psiphon inc. Psiphon uzly mohou být otevřené nebo soukromé.

Psiphon node

A Psiphon node is a secured web proxy designed to evade Internet censorship. It is developed by Psiphon inc. Psiphon nodes can be open or private.

Soukromý uzel

Soukromý uzel je Psiphon uzel využívající autentizaci, což znamená, že před jeho použitím se musíte zaregistrovat. Po registraci můžete svým přátelům a příbuzným posílat pozvánky k používání daného uzlu.

private node

A private node is a Psiphon node working with authentication, which means that you have to register before you can use it. Once registered, you will be able to send invitations to your friends and relatives to use this specific node.

Viz také Psiphon uzel.

See also Psiphon node.

Veřejný klíč

Viz asymetrická kryptografie.

public key

see public key encryption/public-key cryptography.

Asymetrická kryptografie

Asymetrická kryptografie označuje kryptografický systém využívající dva samostatné klíče, z nichž jeden je tajný a jeden veřejný. Přestože jsou různé, obě části klíče jsou matematicky propojené. První klíč zašifruje plaintext a druhý šifrovaná data dešifruje. Ani jeden z klíčů nemůže vykonávat obě funkce. První klíč se zveřejňuje, zatímco ten druhý si musíte dobře hlídat.

public key encryption/public-key cryptography

Public-key cryptography refers to a cryptographic system requiring two separate keys, one of which is secret and one of which is public. Although different, the two parts of the key pair are mathematically linked. One key locks or encrypts the plaintext, and the other unlocks or decrypts the ciphertext. Neither key can perform both functions. One of these keys is published or public, while the other is kept private.

Asymetrická kryptografie používá asymetrické šifrovací algoritmy (například RSA).

Public-key cryptography uses asymmetric key algorithms (such as RSA), and can also be referred to by the more generic term „asymmetric key cryptography.“

Veřejně routovatelná IP adresa

Veřejně routovatelné IP adresy (někdy nazývané veřejné IP adresy) jsou adresy dosažitelné na Internetu normálním způsobem skrz posloupnost routerů. Některé IP adresy jsou privátní, například blok 192.168.x.x, a spousta jich je nepřidělených.

publicly routable IP address

Publicly routable IP addresses (sometimes called public IP addresses) are those reachable in the normal way on the Internet, through a chain of routers. Some IP addresses are private, such as the 192.168.x.x block, and many are unassigned.

Regulární výraz

Regulární výraz (někdy nazývaný regexp nebo RE) je textový vzor, který definuje množinu textových řetězců podle konkrétní implementace regulárních výrazů, například UNIXového programu grep. Textový řetězec „splňuje“ regulární výraz, pokud tento řetězec vyhovuje příslušnému vzoru v rámci syntaxe regulárních výrazů. V každé syntaxi mají některé znaky speciální význam, aby jeden vzor mohlo splňovat více řetězců. Například regulární výraz lo+se splňují řetězce lose, loose, looose a další.

regular expression

A regular expression (also called a regexp or RE) is a text pattern that specifies a set of text strings in a particular regular expression implementation such as the UNIX grep utility. A text string „matches“ a regular expression if the string conforms to the pattern, as defined by the regular expression syntax. In each RE syntax, some characters have special meanings, to allow one pattern to match multiple other strings. For example, the regular expression lo+se matches lose, loose, and looose.

Remailer

Anonymní remailer je služba, která uživatelům umožňuje anonymně posílat emaily. Remailer přijímá zprávy přes email a po odstranění informací identifikujících původního odesílatele je přeposílá zadanému příjemci. Některé navíc i poskytují anonymní adresu pro odpověď původnímu odesílateli, která neodhaluje jeho totožnost. Mezi známé remailery patří Cypherpunk, Mixmaster a Nym.

remailer

An anonymous remailer is a service which allows users to send e-mails anonymously. The remailer receives messages via e-mail and forwards them to their intended recipient after removing information that would identify the original sender. Some also provide an anonymous return address that can be used to reply to the original sender without disclosing her identity. Well-known Remailer services include Cypherpunk, Mixmaster and Nym.

Router

Router je počítač, který rozhoduje o cestě pro směrování paketů. Podle adresy uvedené v hlavičce paketu a uložených informací o struktuře sítě vybírá nejvhodnější hardwarové spojení, kam paket odešle.

router

A router is a computer that determines the route for forwarding packets. It uses address information in the packet header and cached information on the server to match address numbers with hardware connections.

Kořenový doménový server

Kořenový doménový server nebo kořenový server je jeden ze třinácti serverových clusterů, které IANA provozuje jako jádro DNS systému kvůli směrování provozu na všechny domény prvního řádu.

root name server

A root name server or root server is any of thirteen server clusters run by IANA to direct traffic to all of the TLDs, as the core of the DNS system.

RSS (Real Simple Syndication)

RSS je metoda a protokol, který uživatelům umožňuje přihlásit se k odběru obsahu webové stránky a dostávat zprávy o aktualizacích okamžitě po jejich zveřejnění.

RSS (Real Simple Syndication)

RSS is a method and protocol for allowing Internet users to subscribe to content from a Web page, and receive updates as soon as they are posted.

Schéma

Na webu se schéma říká mapování z názvu na protokol. Tedy HTTP schéma mapuje URL začínající textem „http:“ na protokol HTTP. Protokol určuje interpretaci zbytku URL, takže http://www.example.com/dir/content.html identifikuje webový server a daný soubor v daném adresáři, zatímco mailto:user@somewhere.com je emailová adresa daného člověka nebo skupiny na dané doméně.

scheme

On the Web, a scheme is a mapping from a name to a protocol. Thus the HTTP scheme maps URLs that begin with HTTP: to the Hypertext Transfer Protocol. The protocol determines the interpretation of the rest of the URL, so that http://www.example.com/dir/content.html identifies a Web site and a specific file in a specific directory, and mailto:user@somewhere.com is an e-mail address of a specific person or group at a specific domain.

Shell

UNIXový shell je tradiční prostředí příkazové řádky na operačních systémech UNIX/Linux. Nejběžnější shelly jsou sh a bash.

shell

A UNIX shell is the traditional command line user interface for the UNIX/Linux operating systems. The most common shells are sh and bash.

SOCKS

SOCKS proxy je zvláštní druh proxy serveru. V ISO/OSI modelu pracuje na relační vrstvě. Standardní port pro SOCKS proxy je 1080, ale může fungovat i na jiných portech. Spousta programu podporuje spojení skrz SOCKS proxy. Pokud ne, můžete nainstalovat SOCKS klienta jako je FreeCap, ProxyCap nebo SocksCap, který umí donutit programy ke komunikaci přes SOCKS proxy pomocí dynamického přesměrování portů. Jako SOCKS proxy server lze využít i SSH nástroje jako je OpenSSH.

SOCKS

A SOCKS proxy is a special kind of proxy server. In the ISO/OSI model it operates between the application layer and the transport layer. The standard port for SOCKS proxies is 1080, but they can also run on different ports. Many programs support a connection through a SOCKS proxy. If not you can install a SOCKS client like FreeCap, ProxyCap or SocksCap which can force programs to run through the Socks proxy using dynamic port forwarding. It is also possible to use SSH tools such as OpenSSH as a SOCKS proxy server.

Screenlogger

Screenlogger je software, který dokáže zaznamenávat vše, co počítač zobrazí na obrazovce. Hlavní funkcí screenloggeru je zachytávání obsahu obrazovky a jeho ukládání do souborů, aby ho bylo možné prohlížet kdykoliv v budoucnu. Screenloggery lze využívat jako mocný nástroj k monitorování. Měli byste vědět, jestli screenloggery neběží na počítačích, které používáte.

screenlogger

A screenlogger is software able to record everything your computer displays on the screen. The main feature of a screenlogger is to capture the screen and log it into files to view at any time in the future. Screen loggers can be used as powerful monitoring tool. You should be aware of any screen logger running on any computer you are using, anytime.

Skript

Skript je program, obvykle napsaný v interpretovaném nekompilovaném jazyce jako je JavaScript, Java nebo v jazyce příkazového interpretu jako je Bash. Spousta webových stránek využívá skripty ke zpracování akcí uživatele, aby server kvůli každé změně nemusel posílat novou stránku.

script

A script is a program, usually written in an interpreted, non-compiled language such as JavaScript, Java, or a command interpreter language such as bash. Many Web pages include scripts to manage user interaction with a Web page, so that the server does not have to send a new page for each change.

Smartphone

Smartphone je mobilní telefon, který nabízí širší výpočetní a komunikační možnosti než běžný telefon, například přístup k webu a možnost spouštět pokročilé operační systémy a vestavěné aplikace.

smartphone

A smartphone is a mobile phone that offers more advanced computing ability and connectivity than a contemporary feature phone, such as Web access, ability to run elaborated operating systems and run built-in applications.

Spam

Spam jsou zprávy, které zahlcují komunikační kanál používaný lidmi, nejčastěji komerční reklama rozesílaná velkému počtu lidí nebo diskuzních skupin. Většina spamu propaguje produkty nebo služby, které jsou v jednom nebo více ohledech nelegální, a téměř vždy jde o podvod. Filtrování obsahu emailů kvůli blokování spamu se souhlasem příjemce je téměř vždy považováno za správné.

spam

Spam is messages that overwhelm a communications channel used by people, most notably commercial advertising sent to large numbers of individuals or discussion groups. Most spam advertises products or services that are illegal in one or more ways, almost always including fraud. Content filtering of e-mail to block spam, with the permission of the recipient, is almost universally approved of.

SSH (Secure Shell)

SSH nebo také Secure Shell je síťový protokol, který umožňuje šifrovat komunikaci mezi počítači. Byl vytvořen jako nástupce nešifrovaného protokolu Telnet a stejně tak se používá k přístupu k shellu na vzdáleném serveru.

SSH (Secure Shell)

SSH or Secure Shell is a network protocol that allows encrypted communication between computers. It was invented as a successor of the unencrypted Telnet protocol and is also used to access a shell on a remote server.

SSH standardně běží na portu 22. Dá se využít k obcházení cenzury Internetu pomocí přesměrování portů nebo k tunelování jiných programů jako třeba VNC.

The standard SSH port is 22. It can be used to bypass Internet censorship with port forwarding or it can be used to tunnel other programs like VNC.

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL (nebo také Secure Sockets Layer) je jeden z několika kryptografických standardů používaných k zabezpečení internetových transakcí. SSL bylo využito jako základ pro návrh příbuzného protokolu Transport Layer Security (TLS). Jestli právě používáte SSL si můžete snadno ověřit podle URL ve vašem prohlížeči (třeba Firefoxu nebo Internet Exploreru): Pokud místo „http“ začíná na „https“, vaše spojení je šifrované.

SSL (Secure Sockets Layer)

SSL (or Secure Sockets Layer), is one of several cryptographic standards used to make Internet transactions secure. It is was used as the basis for the creation of the related Transport Layer Security (TLS). You can easily see if you are using SSL by looking at the URL in your Browser (like Firefox or Internet Explorer): If it starts with https instead of http, your connection is encrypted.

Steganografie

Steganografie (z řeckého pojmu pro skrytý nápis) označuje širokou paletu metod pro posílání skrytých zpráv, kdy je skryt nejen obsah zprávy, ale i fakt, že nějaká skrytá komunikace vůbec probíhá. Obvykle se toho dosahuje schováním jedné věci do něčeho jiného, třeba obrázku nebo textu s nevinným nebo nesouvisejícím obsahem. Narozdíl od kryptografie, kde je přenos tajné zprávy zřejmý, steganografie nepřitahuje pozornost k pokusům skrýt nebo zašifrovat zprávu.

steganography

Steganography, from the Greek for hidden writing, refers to a variety of methods of sending hidden messages where not only the content of the message is hidden but the very fact that something covert is being sent is also concealed. Usually this is done by concealing something within something else, like a picture or a text about something innocent or completely unrelated. Unlike cryptography, where it is clear that a secret message is being transmitted, steganography does not attract attention to the fact that someone is trying to conceal or encrypt a message.

Subdoména

Subdoména je část větší domény. Například „wikipedia.org“ je doména Wikipedie a „en.wikipedia.org“ je subdoména anglické verze Wikipedie.

subdomain

A subdomain is part of a larger domain. If for example „wikipedia.org“ is the domain for the Wikipedia, „en.wikipedia.org“ is the subdomain for the English version of the Wikipedia.

Analýza rizik

Bezpečnostní analýza rizik je podrobný formální posudek všech známých možností útoku na zabezpečení serverů nebo protokolů, nebo způsobů jejich využití k určitému účelu, například obcházení cenzury. Hrozby mohou být technické, například prolamování šifer nebo zneužívání chyb v software, nebo sociální, například krádeže hesel nebo podplácení lidí s důvěrnými znalostmi. Znalosti a dovednosti potřebné k důsledné analýze rizik má jen několik společností a jednotlivců, ale nějaký základní odhad v těchto záležitostech musí dělat každý, koho se obcházení zabezpečení nějak týká.

threat analysis

A security threat analysis is properly a detailed, formal study of all known ways of attacking the security of servers or protocols, or of methods for using them for a particular purpose such as circumvention. Threats can be technical, such as code-breaking or exploiting software bugs, or social, such as stealing passwords or bribing someone who has special knowledge. Few companies or individuals have the knowledge and skill to do a comprehensive threat analysis, but everybody involved in circumvention has to make some estimate of the issues.

Doména prvního řádu (TLD)

U internetových jmen je TLD označení pro poslední část doménového jména. Existuje několik generických TLD, nejznámější jsou .com, .org, .edu, .net, .gov, .mil a .int, a jedna dvoupísmenná doména (ccTLD) pro každou zemi v systému, například .ca pro Kanadu. I Evropská unie má dvoupísmennou doménu .eu.

Top-Level Domain (TLD)

In Internet names, the TLD is the last component of the domain name. There are several generic TLDs, most notably .com, .org, .edu, .net, .gov, .mil, .int, and one two-letter country code (ccTLD) for each country in the system, such as .ca for Canada. The European Union also has the two-letter code .eu.

TLS (Transport Layer Security)

TLS nebo také Transport Layer Security je kryptografický standard založený na SSL používaný k zabezpečení internetových transakcí.

TLS (Transport Layer Security)

TLS or Transport Layer Security is a cryptographic standard based on SSL, used to make Internet transactions secure.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP a IP jsou základní protokoly Internetu zajišťující přenos a směrování paketů. Na této vrstvě struktury Internetu se používá ještě několik alternativních protokolů, například UDP.

TCP/IP (Transmission Control Protocol over Internet Protocol)

TCP and IP are the fundamental protocols of the Internet, handling packet transmission and routing. There are a few alternative protocols that are used at this level of Internet structure, such as UDP.

Tor bridge

Bridge je prostřednický Tor uzel, který není zapsaný v hlavním veřejném adresáři Tor uzlů, takže ho pravděpodobně bude možné používat v zemích, kde jsou veřejné uzly blokované. Narozdíl od výstupních uzlů se IP adresy bridge uzlů nikdy neobjevují v logovacích souborech serverů a ani když komunikace s bridge uzly prochází přes monitorovací uzly, nelze ji dát do souvislosti s obcházením cenzury.

Tor bridge

A bridge is a middleman Tor node that is not listed in the main public Tor directory, and so is possibly useful in countries where the public relays are blocked. Unlike the case of exit nodes, IP addresses of bridge nodes never appear in server log files and never pass through monitoring nodes in a way that can be connected with circumvention.

Analýza provozu

Analýza provozu je statistická analýza šifrované komunikace. V některých případech může analýza provozu odhalit informace o účastnících komunikace a přenášených informacích.

traffic analysis

Traffic analysis is statistical analysis of encrypted communications. In some circumstances traffic analysis can reveal information about the people communicating and the information being communicated.

Tunel

Tunel je alternativní cesta z jednoho počítače na druhý obvykle využívající protokol, který definuje šifrování zpráv.

tunnel

A tunnel is an alternate route from one computer to another, usually including a protocol that specifies encryption of messages.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP je alternativní protokol používaný společně s IP. K většině internetových služeb lze přistupovat jak pomocí TCP, tak UDP, ale některé služby podle specifikace používají pouze jednu z obou možností. UDP je zvláště užitečný pro multimediální aplikace pracující v reálném čase, například internetové telefonní hovory (VOIP).

UDP (User Datagram Packet)

UDP is an alternate protocol used with IP. Most Internet services can be accessed using either TCP or UDP, but there are some that are defined to use only one of these alternatives. UDP is especially useful for real-time multimedia applications like Internet phone calls (VoIP).

URL (Uniform Resource Locator)

URL (jednotný lokátor zdrojů) je adresa webové stránky. Například URL sekce zpráv ze světa deníku New York Times je http://www.nytimes.com/pages/world/index.html. Mnoho cenzurních systémů umí blokovat jednotlivá URL. Blokování se dá někdy snadno obejít vhodným zkomolením URL. Například lze přidat tečku na konec adresy serveru, takže z http://en.cship.org/wiki/URL se stane http://en.cship.org./wiki/URL. Pokud máte štěstí, můžete se pomocí tohoto malého triku dostat na blokované weby.

URL (Uniform Resource Locator)

The URL (Uniform Resource Locator) is the address of a Web site. For example, the URL for the World News section of the NY Times is http://www.nytimes.com/pages/world/index.html. Many censoring systems can block a single URL. Sometimes an easy way to bypass the block is to obscure the URL. It is for example possible to add a dot after the site name, so the URL http://en.cship.org/wiki/URL becomes http://en.cship.org./wiki/URL. If you are lucky with this little trick you can access blocked Web sites.

Usenet

Usenet je více než 20 let starý systém pro diskuzní fóra přístupný přes protokol NNTP. Zprávy nejsou ukládány na jednom serveru, ale na mnoha serverech, které svůj obsah neustále přeposílají. Proto není možné cenzurovat celý Usenet, nicméně přístup k Usenetu může být a často také je blokován, a kterýkoliv server bude pravděpodobně přenášet jen podmnožinu diskuzních skupin, které jsou v dané oblasti přijatelné. Google archivuje celou dostupnou historii Usenetových zpráv pro vyhledávání.

Usenet

Usenet is a more than 20-year-old discussion forum system accessed using the NNTP protocol. The messages are not stored on one server but on many servers which distribute their content constantly. Because of that it is impossible to censor Usenet as a whole, however access to Usenet can and is often blocked, and any particular server is likely to carry only a subset of locally-acceptable Usenet newsgroups. Google archives the entire available history of Usenet messages for searching.

VoIP (Voice over Internet Protocol)

VoIP (hlas přes internetový protokol) označuje kterýkoliv z několika protokolů pro obousměrnou hlasovou komunikaci v reálném čase přes Internet, která je obvykle mnohem levnější než volání přes hlasovou síť telefonního operátora. Neprovádí se na něm takové odposlechy jako na telefonních sítích, ale lze ho monitorovat pomocí digitálních technologií. Software a vybavení pro odposlech VoIP hovorů nabízí mnoho firem; bezpečně šifrované VoIP technologie se začaly objevovat teprve nedávno.

VoIP (Voice over Internet Protocol)

VoIP refers to any of several protocols for real-time two-way voice communication on the Internet, which is usually much less expensive than calling over telephone company voice networks. It is not subject to the kinds of wiretapping practiced on telephone networks, but can be monitored using digital technology. Many companies produce software and equipment to eavesdrop on VoIP calls; securely encrypted VoIP technologies have only recently begun to emerge.

VPN (Virtual Private Network)

VPN (virtuální privátní síť) je privátní komunikační síť používaná řadou firem a organizací pro zabezpečené připojování přes veřejnou síť. Na Internetu obvykle bývá šifrovaná, takže si nikdo kromě koncových bodů komunikace nemůže prohlížet datový provoz. Existuje řada standardů jako jsou IPSec, SSL a TLS. Využití služeb poskytovatele VPN je velmi rychlým, bezpečným a pohodlným způsobem, jak obejít cenzuru Internetu s minimem rizik, ale obvykle musíte platit pravidelné měsíční poplatky. Dále upozorňujeme, že VPN standard PPTP není nadále považován za bezpečný a neměl by se používat.

VPN (virtual private network)

A VPN (virtual private network) is a private communication network used by many companies and organizations to connect securely over a public network. Usually on the Internet it is encrypted and so nobody except the endpoints of the communication can look at the data traffic. There are various standards like IPSec, SSL and TLS. The use of a VPN provider is a very fast, secure and convenient method to bypass Internet censorship with little risks but it generally costs money every month.Further, note that the VPN standard PPTP is no longer considered secure, and should be avoided.

Whitelist

Whitelist (bílá listina) je seznam stránek speciálně povolených pro určitou formu komunikace. Filtrování provozu lze provádět buď pomocí whitelistu (blokuj vše kromě stránek na seznamu), blacklistu (povol vše kromě stránek na seznamu), kombinací obou možností, nebo jinými postupy založenými na konkrétních pravidlech a podmínkách.

whitelist

A whitelist is a list of sites specifically authorized for a particular form of communication. Filtering traffic can be done either by a whitelist (block everything but the sites on the list), a blacklist (allow everything but the sites on the list), a combination of the two, or by other policies based on specific rules and conditions.

World Wide Web (WWW)

World Wide Web je síť domén a jednotlivých stránek propojených odkazy dostupná přes protokol HTTP a řadu jeho rozšíření. Web je nejznámější část Internetu.

World Wide Web (WWW)

The World Wide Web is the network of hyperlinked domains and content pages accessible using the Hypertext Transfer Protocol and its numerous extensions. The World Wide Web is the most famous part of the Internet.

Webmail

Webmail je emailová služba přes web. Tato služba odesílá a přijímá zprávy svých uživatelů běžným způsobem, ale pro čtení a správu zpráv nabízí webové rozhraní jako alternativu k používání poštovních klientů běžících na počítači uživatele jako například Outlook Express nebo Thunderbird. Příkladem populární bezplatné webmailové služby je https://mail.google.com/.

Webmail

Webmail is e-mail service through a Web site. The service sends and receives mail messages for users in the usual way, but provides a Web interface for reading and managing messages, as an alternative to running a mail client such as Outlook Express or Thunderbird on the user's computer. For example a popular and free webmail service is https://mail.google.com/

Webová proxy

Webová proxy je skript běžící na webovém serveru, který se chová jako proxy/brána. Uživatelé se k takové webové proxy mohou připojit pomocí normálního webového prohlížeče (jako je Firefox) a do formuláře na stránce napsat libovolné URL. Program webové proxy na serveru pak stáhne obsah zadaného webu a zobrazí jej uživateli. ISP tak uvidí pouze připojení k serveru webové proxy, protože dál není přímé spojení.

Web proxy

A Web proxy is a script running on a Web server which acts as a proxy/gateway. Users can access such a Web proxy with their normal Web browser (like Firefox) and enter any URL in the form located on that Web site. Then the Web proxy program on the server receives that Web content and displays it to the user. This way the ISP only sees a connection to the server with the Web proxy since there is no direct connection.

WHOIS

WHOIS („who is“, anglicky „kdo je“) je výstižně pojmenovaná internetová služba, která umožňuje vyžádat si registrační informace o doménách ze vzdálených WHOIS databází. Jednoduchým WHOIS dotazem tak můžete zjistit kdy a kým byla daná doména zaregistrovaná, kontaktní informace a další.

WHOIS

WHOIS (who is) is the aptly named Internet function that allows one to query remote WHOIS databases for domain registration information. By performing a simple WHOIS search you can discover when and by whom a domain was registered, contact information, and more.

WHOIS dotaz také může vrátit jméno nebo síť namapovanou na danou numerickou IP adresu.

A WHOIS search can also reveal the name or network mapped to a numerical IP address

encs/cph/glossary.txt · Poslední úprava: 2013/02/24 15:49 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki