JAK USPOŘÁDAT CRYPTOPARTY

 • Prostě uspořádejte párty. Stačí vybrat čas, datum a místo. Připište tyto tři informace na wiki: cryptoparty.org.
 • Zajistěte připojení k Internetu a dostatek elektřiny (a elektrických zásuvek !, pozn. překl.) pro všechna zařízení. Pokud nemáte místo, kde CryptoParty uspořádat, najděte hospodu nebo park, kde se mohou účastníci sejít a zkuste jich tam dostat co nejvíc půjde. To zdokonalí vaše dovednosti!
 • Přineste USB flešky nebo disky a vytištěné materiály pro ty, kteří je potřebují, a připravte pro lidi staré počítače, aby si s nimi mohli pohrát a vyzkoušet nové dovednosti.
 • Mluvte o Linuxu s každým, koho na CryptoParty potkáte. Jste na CryptoParty noví ? Jakmile to bude alespoň trochu možné, zeptejte se někoho „co je to Linux?“.
 • Pokud to je možné, umožněte vstup zdarma. CryptoParty jsou neziskové a nekomerční, důležité jsou zejména pro ty bez jiných zdrojů.
 • Učte davy zacházet s kryptografickými nástroji. Víc hlav víc ví. Doporučujeme začít nástroji PGP, OTR a Tor.
 • Přizvěte odborníky i neodborníky ze všech oblastí. Pozvěte grafiky a ilustrátory, aby novým způsobem přispěli k tomu, aby lidé porozuměli šifrování. Každý je na něco odborník. Nechte je, ať se podělí o své schopnosti.
 • Decentralizujte. Pořádejte párty živelně a chaoticky. Vyhněte se jasnému vedení. Naléhejte na jednotlivé lidi, aby se ujali různých úkolů - vést cvičení, opravit wifi, aktualizovat wiki nebo uspořádat příští CryptoParty u nich. Pokud někdo tvrdí, že se něco dělá špatně - přizvi ho, aby to udělal lépe.
 • Požádejte o hodnocení. Přijímejte kritiku – poproste účastníky, aby vám pomohli vylepšit CryptoParty. Nebojte se provokatérů (v originálu troll, pozn.překl.), oplácejte jim stejnou mincí nebo je vykažte z vašeho prostoru. Sdílejte zpětnou vazbu na wiki. Opakujte párty.
 • Úspěšná CryptoParty může mít mnoho i málo účastníků. Na velikosti nezáleží, záleží na tom, co si z toho vezmete. Úspěchem je, když se každý bavil, něco se přiučil a chce přijít na další párty.

—- dále Georgius ještě neupravoval

 • Uvažuj o hnutí CryptoParty jako o velkém Twitter úlu připraveném se vyrojit v jakoukoliv chvíli. Tweetujte hodně, a ujistěte se že vaše tweety jsou smysluplné. Retweetujte často ostatní CryptoParty.
 • Ujistěte se, že výuku šifrování na vaší párty, by zvládl pochopit i desetiletý. Pak nechejte desetiletého, aby to naučil osmdesátiletého. Prolamujte digitální propast s náhodnými skutky, jako je nespoutané používaní obrázků koťat v celé literatuře CryptoParty.
 • Zvažte hostování soukromých nevysledovatelných CryptoParty pro aktivisty, novináře a jedince pracující na rizikových místech.
 • Neděste netechnicky založené lidi. Neučte o příkazové řádce předtím, než lidé vědí, jak zapnout a vypnout své laptopy. Nabádejte pokročilé uživatele k pomoci těm ne tolik pokročilým. Pověřujte ostatní.
 • Dělat na CryptoParty vynikající věci nevyžaduje povolení nebo úřední rozhodnutí. Pokud si nejste jisti o dokonalosti něčeho, co chcete dělat, zeptejte se ostatních, co si o tom myslí. Nebojte se vyhodit lidi, kteří naruší program CryptoParty.
 • CryptoParty má poskytnout příjemnou zkušenost pro každého, bez obtěžování kvůli pohlaví, sexuální orientaci, invaliditě, fyzickému vzhledu, velikosti těla, rodokmenu nebo vyznání. Chování jako pitomec, může způsobit, že nebudete zváni na CryptoParty. Obtěžování zahrnuje:
  • urážlivé či ofenzivní komentáře
  • úmyslné zastrašování
  • přímé či nepřímé výhružky
  • stalking
  • nevhodný fyzický kontakt
  • nevítaný sexuální zájem
 • Využívejte pro online schůzky platformy jako mumble (např. místnost #cryptoparty na http://occupytalk.org/), pokud by osobní setkání bylo nemožné nebo nepraktické.
 • Kopírujte z ostatních CryptoParty. Remixujte, znovu používejte a sdílejte. Vytvořte sklad starých zařízení, která jsou lidé ochotni věnovat těm, kdo je na CryptoParty potřebují.
 • Nikdo nepřišel? Vykřičte to do světa! Vytiskněte plakáty a letáky a rozdávejte je ve svém okolí, zveřejněte online verze na sociální sítě a pošli je svým přátelům.
 • Nezaprodávejte se sponzorům za pizzu a pivo. Vyzvěte lidi, aby přinesli jídlo a pití, a podělte se. Hostujte CryptoPikniky tak často, jak je to jen možné. Spřátelte se s knihovníky. Ti drží klíče k místním, veřejným společenským místnostem, které mohou být k využití zdarma.
 • Přiveďte lidi s širokým záběrem dovedností a zájmů – hudebníky, politické učence, aktivisty, hackery, programátory, novináře, umělce a filosofy. Šiřte lásku.
 • Zasejte CryptoParties ve vašich místních komunitách - v pečovatelských domech, skautských skupinách, hudebních festivalech, univerzitách a ve školách. Vezměte CryptoParty na izolované a vzdálené komunity. Udělejte si přátele na vzdálených místech a cestujte kdykoli je to možné. Zeptejte se lidí ve venkovských zemědělských komunitách, jestli by chtěli CryptoParty.
 • Bavte se! Sdílejte hudbu, pivo a chipsy. Navažte pouta s ostatními skrz mixování hudby, sýrové koule, instalaci GPG, TrueCrypt, OTR a Tor, stejně jako společným sledováním filmů. Doporučujeme filmy Hackers, The Matrix, Bladerunner, Tron, Wargames, Sneakers a The Net.
Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) U 2. odrážky vyhodit poznámku překladatele. "Squeeze the public bandwidth" znamená něco jako "vyždímat veřejné wifiny". U 3. odrážky by prospělo vyhodit "flešky". 4. odrážka 2. věta: "Pokud jste na CryptoParty noví, co nejdříve se někoho zeptejte, co je to Linux." U 8. odrážky "fix the wifi" znamená spíš "rozchodit wifi". Čtenáře oslovovat množným číslem. U 9. odrážky by začátek měl znít "Ptejte se na připomínky. Zapojte remcaly..." Ze 3. věty vyhodit poznámku a místo "vykažte z vašeho" by mělo být "vykopněte ze svého". U 10. odrážky to "as many or as few" je něco jako "z poloviny plná nebo z poloviny prázdná sklenice vody". První věta by potřebovala trochu výstižnější překlad, ten současný je až moc volný. Tu značku kam až jsi upravoval si můžeš odpustit, DokuWiki umí zobrazit rozdíly mezi verzemi. Jinak je prvních 10 odrážek OK, ve zbytku jsou vážné chyby.

How To CryptoParty

 • Throw a party. All you need is a time, a date and a location. Add it to the wiki: cryptoparty.org.
 • Make sure you have Internet connectivity and enough power sources for all devices. If you do not have a place to hold a CryptoParty, find a pub or park where you can meet and squeeze the public bandwidth. That will really hone your skills!
 • Bring USB sticks and printed handouts for those who need them, and set up old computers for people to fiddle with and try out new skills.
 • Talk about Linux to everyone you meet at your CryptoParty. If you are new to CryptoParties - ask someone „what is Linux?“ ASAP.
 • Make entry free for all if possible - CryptoParties are not-for-profit, not commercially aligned and especially important for those without other resources.
 • Teach basic cryptographic tools to the masses. Crowd-source the best crypto. We suggest starting with PGP, OTR, and Tor as the first tools to install.
 • Invite experts and non-experts from all fields. Invite graphic designers and illustrators to contribute new ways to understand crypto. Everyone is an expert on something. Let them share their skills.
 • Decentralize. Organize organically and chaotically. Avoid clear leadership. Urge different people to take different leads- take a tutorial, fix the wifi, update the wiki, or organize the next CryptoParty in their place. If someone claims others are doing it wrong - invite them to do it better.
 • Ask for feedback. Assimilate critics - ask them for their help in creating a better CryptoParty. Do not be scared to troll the trolls back or boot them from your space. Share feedback on the wiki. Iterate.
 • A successful CryptoParty can have as many or as few as two people. Size doesn't count, it's what you do with it that matters. The criterion for success should be that everyone had fun, learned something and wants to come to the next party.
 • Think of the CryptoParty movement as a huge Twitter hive ready to swarm at any moment. Tweet a lot, and make sure your tweets are meaningful. Retweet other CryptoPartiers frequently.
 • Make sure the way crypto is taught at your party could be understood by a 10-year-old. Then have the 10-year-old teach it to an 80-year-old. Breach the digital divide with random acts of awesomeness such as unfettered use of images of kittens in all CryptoParty literature.
 • Consider hosting private, off-the-radar CryptoParties for activists, journalists and individuals working in dangerous locations.
 • Don't scare non-technical people. Don't teach command lines before people know where the on-off buttons are located on their laptops. Encourage advanced users to help not-so advanced ones. Delegate.
 • Doing excellent stuff at CryptoParty does not require permission or an official consensus decision. If you're uncertain about the excellence of something you want to do, you should ask someone else what they think.
  Do not be afraid bounce people who breach CryptoParty's anti-harassment policy.
 • CryptoParty is dedicated to providing a harassment-free sharing experience for everyone, regardless of gender, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, heritage, or religion. Behaving like a moron may mean you are permanently uninvited to CryptoParties events. Harassment includes:
  • Hurtful or offensive comments
  • Deliberate intimidation
  • Direct or indirect threats
  • Stalking
  • Inappropriate physical contact
  • Unwelcome sexual attention
 • Use online meeting platforms like mumble (e.g. #cryptoparty room on http://occupytalk.org/) when physical meetups are not possible or impractical.
 • Copy from other Cryptoparties. Remix, Reuse and Share. Create a basket of old devices people are willing to donate to other CryptoPartiers in need.
 • No one's coming? Get the word out! Print posters and/or flyers and distribute them in your neighbourhood, post online versions to social networks and mail them to friends.
 • Don't sell out to sponsors for pizza and beer money. Ask people to bring food and drink to share. Host CryptoPicnics as often as possible. Make friends with librarians. They wield power over keys to local, public meeting rooms that may be free of charge to utilize.
 • Invite all the people. Bring people together who have a wide range of skills and interests - musicians, political pundits, activists, hackers, programmers, journalists, artists and philosophers. Spread the love.
 • Seed CryptoParties in your local communities - at nursing homes, scout groups, music festivals, universities, and schools. Take CryptoParty to isolated and remote communities. Make friends in far away places and travel whenever possible. Ask people in rural farming communities if they'd like to CryptoParty.
 • Have fun! Share music, beers, & chips. Bond together over eclectic music, cheeseballs, installing GPG, TrueCrypt, OTR and Tor, as well as watching movies together. We recommend Hackers, The Matrix, Bladerunner, Tron, Wargames, Sneakers, and The Net.
encs/cph/how-to-cryptoparty.txt · Poslední úprava: 2013/07/30 23:45 autor: Georgius
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki