DRUHY E-MAILŮ

V zásadě jsou dvě možnosti práce s e-maily:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Types of Email

The use of email almost always comes in two forms:

  1. E-mail čtený, psaný a odesílaný z prohlížeče (webmail)
  2. E-mail čtený, psaný a odesílaný v e-mailovém programu, jako např. Mozilla Thuderbird, Mail.App či Outlook Express

E-Mail hostovaný na vzdáleném serveru (Webmail), užívaný prostřednictvím webového prohlížeče

E-mail odesílaný a přijímaný přes prohlížeč, někdy nazývaný webmail, většinou předpokládá účet na vzdáleném serveru, jako je Google (Gmail), Microsoft (Hotmail) nebo Yahoo (Yahoo Mail). Hostování e-mailu otevírá mnoho možností pro obchod: propojení s jinými službami nabízenými tou kterou společností, vystavení značky a hlavně vytěžení tvého e-mailu pro vzorce, které mohou být užity pro zhodnocení tvých zájmů – velmi podstatná věc pro reklamní byznys (o vládě nemluvě).

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Poslední věta potřebuje důkladně přeformulovat. Zbytek OK.
  1. Email read, written and sent in the browser (webmail)
  2. Email read, written and sent using an email program, like Mozilla Thunderbird, Mail.App or Outlook Express

Remotely hosted email ('webmail'), resourced using a web browser

Email sent and received using the browser, sometimes referred to as webmail, typically assumes an account with a remote email host like Google (Gmail), Microsoft (Hotmail) or Yahoo (Yahoo Mail). The business opportunities opened up by hosting other people's email are many: contact with other services offered by the company, brand exposure and most importantly, mining your email for patterns that can be used to evaluate your interests – something of great value to the advertising industry (alongside certain Governments).

Protože e-maily jsou uloženy pouze na serveru, je tu základní riziko jejich ztráty. Útočník, který získal přístup k účtu, může e-maily smazat, nebo služba jako taková může zaniknout nebo být cílem útoku.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

Because the email entirely resides on the server, there is a basic risk of email loss. An attacker gaining access to the account might delete email or the service itself could disappear or be attacked.

E-mail hostovaný na vzdáleném serveru, užívaný prostřednictvím E-mailového klientu nebo prohlížeče

E-mail napsaný a odeslaný v programu jako Outlook, Thunderbird, Mail.App může být také použit ve webmailové službě, jako je Gmail či e-mail vašeho zaměstnavatele. V druhém případě si stále můžete e-mail stáhnout do vašeho počítače, ale e-mail zůstane zachovaný na e-mailovém serveru (např. Gmail). Váš e-mail tak nezávisí na prohlížeči, ale stále využíváte služeb, jako je Gmail nebo Hotmail.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Uprostřed nadpisu malá písmena. Celý text od první věty dál potřebuje důkladně přeformulovat a druhá věta je chybně přeložená.

Remotely hosted email, resourced using an email program or using a web browser

Email written and send from an email program like Outlook, Thunderbird, Mail.App can also be used with a webmail service like Gmail or your company's email service. In either case, email may still be downloaded onto your computer but is retained on the email server (e.g. Gmail). Done this way, your use of email doesn't depend on the browser, but you are still using Gmail or Hotmail as a service.

Rozdíl mezi uložením e-mailu na vašem počítači v e-mailovém klientu a uložením na vzdáleném e-mailovém serveru (Hotmail, Gmail či server vaší university) na Internetu může být nejprve trochu matoucí, nicméně to přináší jisté výhody:

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) OK

The difference between storing email on your computer with an email program and having it stored remotely on an email server (like Hotmail, Gmail or your University's service) on the Internet can appear confusing at first. Nonetheless it provides several advantages:

Společné užívání webmailu a mailového klientu obvykle přináší svobodnou možnost přihlášení se z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu (skvělé pro cestovatele), ale přináší i možnost lokálních záloh na stroji který vlastníš a ovládáš. – Tento přístup přidává to čemu se říká data redundancy 1). Mít lokální i vzdálené kopie emailu je vhodné zejména pro uchování citlivých informací. A hlavně, mailoví klienti obsahují možnosti šifrování (více v části Šifrování e-mailu), bráníc tak nepovolaným osobám ve čtení tvé pošty. Pokud užíváš pouze webmail, není šifrování zase tak snadné.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Čtenáře oslovovat množným číslem. První věta až k začátku závorky je moc doslovná a potřebuje přeformulovat. Vyhodit pomlčku za první větou. Druhá věta má končit na "tzv. redundanci dat." "Content sensitive" v tomhle kontextu znamená, že největší hrozba je zničení dat, na ochraně před vyzrazením až tak nezáleží. "Citlivé" proto není vhodný překlad. Přechodník v předposlední větě je použitý špatně. Chybí formátování.

Using webmail alongside a local email program obviously allows the freedom of logging in from any computer connected to the Internet (great for travellers) but also provides the option for local backups onto a machine you control and own. This approach adds what's referred to as data redundancy. Having both local and remote copies of your email is absolutely recommended for content sensitive information. Most importantly however, when using an email program we have the option of using encryption (see section Email Encryption), stopping unwanted eyes from reading the email. This is not always easily done using webmail alone.

Pokud e-maily zároveň stahujete klientem i čtete v prohlížeči, je důrazně doporučeno zašifrovat si disk (viz kapitola Šifrování disku). Pokud vám počítač někdo ukradne či zadrží, nikdo e-maily nebude moci číst.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Trochu nepřesné, ale OK.

If you do download the email alongside viewing it in your browser, disk encryption on the local machine is highly advisable (section Disk Encryption). That way if the machine is stolen or detained, the email cannot be read by the thief.

E-mail užívaný v e-mailovém klientu bez ukládnání na vzdáleném serveru

Mail může být odesílán serveru, ale neukládán na něm, toliko vypálen do místa určení jakmile e-mail dorazí na doručovací server. Google a Microsoft toto nastavení nepodporují, ale tvůj zaměstnavatel či tvá škola by to nabízet mohli. Měj na paměti, že v tomto případě stále existuje ještě nesporné riziko: systémový administrátor má stále přístup do tvého mailu ve chvíli, kdy dorazí na server či jej opouští.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) V nadpisu by se mělo psát i o přijímání a odesílání jako v originálu. Překlad je na některých místech až moc doslovný. Čtenáře oslovovat v množném čísle.

Email sent and received using an email program, not stored on the remote machine

Finally, email can also be sent to an email server but not stored there at all, merely volleyed onto its destination as soon as the email reaches the email forwarding server. Google and Microsoft do not allow for this sort of setup. Rather this is typically something your university or company will provide for you. Bear in mind that this comes with an implicit risk: the email administrator on that system still has access to your email as it reaches and leaves the server.

Kontextové úvahy

Můžeš být sám sobě serverovým administrátorem a mít vlastní mailovou službu. Můžeš mít e-mail ukládaný na serveru svého zaměstnavatele. Nebo můžeš používat služby korporací, jako je Google (Gmail) nebo Microsoft (Hotmail). Užívání všech vede k úvahám, které ústí v základní fakt – pokud není e-mail samotný zašifrovaný, admistrátor si stále může udělat tajně kopii ve chvíli, kdy mail dorazí na server. Nezáleží na tom, že používáš bezpečné přihlášení TLS/SSL ve chvíli, kdy se do mailu přihlašuješ a čteš ho, toto zabezpečuje pouze připojení mezi tvým strojem a samotným serverem. Proto nikdy nenechávej e-mail s citlivými informacemi nezašifrovaný, natož ve chvíli kdy užíváš službu, která nemá tvou plnou důvěru.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Nadpis potřebuje přeložit znova v souladu s obsahem podkapitoly. Překlad je moc doslovný, čtenáře oslovovat v množném čísle.

Context considerations

You may be a server administrator yourself and run your own email service. Or your email could be stored on your company or bosses' server. Finally you may be using a service provided by a corporation, like Google (Gmail) or Microsoft (Hotmail). Each comes with its own interesting mix of considerations that relate precisely to the basic fact that unless the email itself is encrypted, the administrator of the email server can still secretly copy the email the moment it reaches the server. It doesn't matter that you may be using a secure login provided by TLS/SSL to login and check your email as this only protects the connection between your local machine and the server itself. Simply put, never send sensitive email unencrypted, let alone using a service you don't fully trust.

Zaměstnavatel/Organizace

Tvůj zaměstnavatel či organizace, se kterou spolupracuješ, se nacházejí ve velmi dobré pozici – ve chvíli, kdy mají tvou důvěru, mohou číst tvé maily uložené na jejich serveru, ve snaze zjistit o tobě co nejvíc – tvé motivace, zájmy, program. Případy špehování zaměstnanců zaměstnavatelem jsou tak běžné, že jsou považovány za takřka samozřejmost. Vaše jediná obrana spočívá v šifrování mailů, např. způsobem zvaným GPG (viz Šifrování e-mailu).

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad, Neúplný) Snížit úroveň nadpisu o 2 stupně. V první větě je chybně přeložená část o zneužívání důvěry. V druhé větě se nepíše nic o samozřejmosti, ale že je zbytečné uvádět příklady. Poslední věta také potřebuje vylepšit a doplnit formátování.

Employer/Organisation

Your employer or an organisation that you are involved with is in a very good position to take advantage of your trust and read the emails of your business email account that is stored on their email server, perhaps in an effort to learn about you, your motivations, agendas and interests. Such cases of employer→employee spying are so typical they do not bear mention. Your only measure against it is to use an email encryption solution like GPG (see Email Encryption).

Vlastní e-mailový server

Ideální hosting, avšak vyžaduje vyšší úroveň technických znalostí. Zde už je pouze na tobě, jak si zabezpečíš mail proti útokům (špatná hesla, žádné SSL), vše jde na tvou odpovědnost a možné pokušení číst maily těm, kterým tuto službu sám poskytuješ.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad, Neúplný) Snížit úroveň nadpisu o 2 stupně. První věta je OK, ale není celá. Překlad druhé věty vůbec nedává smysl.

Self-administered email server

Generally speaking this is the ideal hosting configuration, but requires a higher level of technical skill. Here, in general, the risks to privacy are not only in protecting your own email against attempts at exploit (poor passwords, no SSL) but in that you have a responsibility, and perhaps a temptation, to read the emails of those you provide a service for.

'Freemailové' služby

Jak bylo zmíněno výše, nebezpečí v užívání mailu poskytovaném korporacemi bývá vyšší ve chvíli, kdy není občanským právem zabezpečeno tvé soukromí. U společností hostující tvé milostné dopisy či deníkové zápisy vždy hrozí, že podlehnou ekonomickému, politickému či právnímu tlaku státu, kterému právně podléhají. Například malajský uživatel Gmailu riskuje odhalení svých zájmů a záměrů vládě, kterou nevolil, nemluvě o obchodních partnerech Google, kteří vždy hledají možnost rozšíření jejich tržního záběru.

Hodnocení překladu
next_ghost(Chybný překlad) Snížit úroveň nadpisu o 2 stupně. V první větě se v originálu nic o "zabezpečení občanským právem". Píše se tam "pokud si vážíte svého občanského práva na soukromí."

'Free' email services

As mentioned above the risks of storing and sending your email using a service provided by a corporation are rather high if respect of your civil right to privacy is valued. The companies hosting your love letters, random expressions and diaries are always at risk of yielding to pressures from political, economic and law enforcement interests of the country to which they are legally subject. A Malaysian Gmail user, for instance, risks exposing her interests and intents to a government she did not elect, not to mention business partners of Google interested in expanding their market reach.

Neziskové organizace hostující e-mail

Různé neziskové weby nabízejí freemailové účty organizacím, které jsou také neziskové či filantropické. Některé z nich nabízejí i wiki, mailingové listy, chaty a sociální sítě. Ke zvážení pro organizace pracující na poli poliltickém mohou být rozdíly v zájmech států, kde je e-mail hostován, a v politické zainteresovanosti organizace užívající tuto službu. Tata rizika bývají v ideálním případě zmíněna ve Smluvním ujednání.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat) Snížit úroveň nadpisu o 2 stupně. Mezi "freemail" a "free email" je rozdíl, v první větě je to přeložené špatně. Poslední dvě věty potřebují přepracovat.

Non-profit

Several non-profit web hosts offer free email accounts to organisations that are themselves non-profit or philanthropic. Some of them even offer wikis, mailing lists, chats and social networks. A consideration for organisations working in a political field may be differences of interests between the state in which the email is hosted and the political interests of the organisation using that service. Such risks would ideally be reflected in the End User License Agreement.

Přeposílání mailů

Služby přeposílání emailů poskytují skvělou možnost propojení jednoho emailového účtu z jiným, tak jak se to uživateli hodí. To se asi nejběžněji používá, když je uživatel účtu na dovolené a chce si nechat přeposílat e-maily z pracovního účtu (resp. jakéholiv ke kterému nemá na cestě přístup) na jiný účet, ten který používá během cestování. Riziko s každou externí službou umožnující přeposílání pošty je stejné jako se vzdáleně hostovaným emailem typu gmail: Vaše pošta může být kopírována a ukládána. Šifrování emailu pomocí GPG nebo jiného nástroje podobného typu (viz sekce Šifrování Emailu) vám zajistí, že i v případě, že vám někdo poštu kopíruje, má ji jen v podobě, ve které ji není možné přečíst.

Hodnocení překladu
next_ghost(Správný, ale potřebuje přeformulovat, Neúplný) Opravit nadpis. Překlad je významově v pořádku, ale potřebuje jazykovou korekturu. Chybí část formátování.

Notes on email forwarding

Email forwarding services provide the great convenience of 'linking' one email account to another as the user sees fit. This of course is most commonly used when an account holder is on holiday and would like email forwarded from their work account to another used during travel or otherwise inaccessible outside the workplace. The risk with any external email forwarding service is the same as with remotely hosted emails through Gmail for instance: it can be copied and stored. Here email encryption using a system such as GPG (section Email Encryption) will ensure that if it is copied at least it cannot be read.

1) má to nějaký český ekvivalent?
encs/cph/types-of-email.txt · Poslední úprava: 2013/04/09 04:04 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki