Zakládáme hejno

Založení hejna je bouřlivý okamžik, během kterého se k vám za méně než den mohou přidat stovky nebo tisíce nových kolegů. Během velmi krátké doby jim musíte projevit vděk za jejich zájem, jinak ho zase ztratí.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Launching Your Swarm

Launching a swarm is an intense event, where you can get hundreds or thousands of new colleagues in less than a day. You have a very short window for appreciating their interest, or they will take it elsewhere.

Fajn, takže máte provokativní nápad. Spočítali jste si potřebná čísla. Vše vypadá připravené ke startu. Jak tedy kolem toho nápadu shromáždit hejno?

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

OK, so you have a provocative idea. You’ve done the math. Everything appears good to go. How do you gather a swarm around the idea?

Tradiční postup by byl přitáhnout pozornost pomocí reklamní kampaně. Jenže když chcete založit hejno, řeknu vám k pořádání reklamní kampaně jen tři slova: zapomeňte na to. Pokud váš nápad nevyvolá nadšení sám o sobě, tak vám žádné reklamní bláboly nevyrobí aktivisty z obyčejných lidí, což pro vznik hejna potřebujete.

A traditional method would be to go about an advertising campaign to generate interest. Working swarmwise, though, two words about the idea of an advertising campaign: forget it. If your idea doesn’t generate enthusiasm on its own, no amount of whitewashing is going to create the grassroots activism that you need to form a swarm.

Na druhou stranu ke zformování hejna úplně stačí nabídnout dostatečně lákavou myšlenku, na které se lidé budou moci a chtít podílet. Nemusíte utratit deset milionů za reklamní kampaň. Klidně může stačit tu myšlenku jen letmo zmínit v nějakém zapadlém chatovacím kanálu.

On the other hand, a swarm will form as long as you present a compelling enough idea that people feel that they can be part of. You don’t need to spend ten million on an advertising campaign. It can be enough to mention the idea just once in passing in a semiobscure chat channel.

Tradičním ekonomům to určitě připadá absurdní. Jenže přesně takhle jsem rozjel značku, která je dnes v oboru IT všeobecně známá po celém světě a má lokální pobočky ve více než 70 zemích.

To traditional economists, this sounds ridiculous. But that’s what I did to kick-start a brand that’s now well known in the IT sector worldwide and has local presence in seventy-plus countries.

Když jsem rozjížděl Pirátskou stranu ve Švédsku, spustil jsem stranický web a napsal jsem dva řádky do hlavního chatu jednoho sdílecího serveru. To bylo 1. ledna 2006 ve 20:30 SEČ.

When I started the Pirate Party in Sweden, I took its website online and wrote two lines in a file-sharing hub’s lobby chat. This was on January 1, 2006, at 20:30 CET.

Podívejte, Pirátská strana po novém roce spustila web.
http://www.piratpartiet.se/

Hey, look, the Pirate Party has its website up after New Year’s.
http://www.piratpartiet.se/

Na tom webu byl hrubý a neumělý manifest, který ale působil věrohodně, splnitelně, vybízel lidi k účasti a sliboval změnit svět. Samotný web byl stejně hrubý a neumělý — což je pro hejno typický postup pokusu o omylu, nejprve se udělá hrubý základ, a ten se pak dále rozvíjí:

The site had a manifesto which was rough and unpolished, but which came across as credible, tangible, inclusive, and world changing. The site itself was just as rough and unpolished — which is the typical swarm way of trial and error, of putting a stake in the ground and evolving from there:

A to je vše. Ty dva řádky ohlašující jeden nevzhledný web byly veškerá propagace, kterou jsem udělal. Během následujících dvou dnů na ten web přišly tři miliony návštěvníků. (Švédsko má devět milionů obyvatel.) Dokonce i média se toho rychle chytla. Po celém světě. Třetí den byla má fotka v pákistánských novinách.

And that’s it. Those two lines announcing the rough-looking site are all the advertising I ever did. The next two days, the site got three million hits. (Sweden has nine million people.) The media caught on quickly, too. Worldwide. On the third day, my photo was in a Pakistani paper.

Váš nápad musí být konkrétní, dosažitelný, ambiciózní a musí ostatní vybízet k účasti.

Snažím se tím říct, že pokud usilovně přemýšlíte, jak kolem svého nápadu shromáždit hejno, nedělejte si starosti s propagací.

Your idea needs to be tangible, credible, inclusive, and epic.

My point here is, if you’re thinking hard about how to gather a swarm for your idea: don’t worry about advertising.

Šeptanda je mnohem efektivnější než jakákoliv reklamní kampaň, jenže k tomu je třeba, aby váš nápad — respektive vaše podání toho nápadu — splňoval čtyři podmínky: musí být konkrétní, dosažitelný, vybízet k účasti a musí být ambiciózní.

Word of mouth is much more efficient than any campaign can ever be, but that requires that your idea — or rather, your presentation of it — meet four criteria: tangible, credible, inclusive, and epic.

Konkrétní: Musíte zveřejnit rozpis úkolů a kdy a jak je plánujete splnit.

Tangible: You need to post an outline of the goals you intend to meet, when, and how.

Dosažitelný: Po představení svého odvážného cíle jej musíte vylíčit jako jednoznačně splnitelný. Pokud to před vámi ještě nikdo nedokázal, získáte extra body.

Credible: After having presented your daring goal, you need to present it as totally doable. Bonus points if nobody has done it before.

Vybízet k účasti: Váš nápad musí umožnit zapojení všech diváků, které zaujme, a oni si to musejí uvědomit hned, jak se o projektu dozvědí.

Inclusive: There must be room for participation by every spectator who finds it interesting, and they need to realize this on hearing about the project.

Ambiciózní: Na závěr se musíte snažit změnit celý svět k lepšímu — nebo alespoň spoustě lidí výrazně zlepšit život.

Epic: Finally, you must set out to change the entire world for the better — or at least make a major improvement for a lot of people.

Pokud váš nápad v těchto čtyřech bodech obstojí, hejno vznikne samo od sebe. Celkem rychle, soudě podle asi dvaceti případů, které jsem viděl osobně. Velmi rychle. Naopak pokud tyto čtyři složky nebudou dost dobré, tak vám žádná reklama ani nablýskané pozlátko nepřiláká armádu dobrovolných aktivistů, kterou potřebujete.

If these four steps are good, then the swarm will form by itself. Quite rapidly, in the twenty-odd cases I have observed firsthand. Very rapidly. On the other hand, if these four components are not good enough, no amount of advertising or whitewashing is going to create the volunteer activist power that you want.

Podívejme se na pár ukázkových návrhů projektů. Viděl jsem spoustu příkladů všech tří druhů.

Let’s take a look at sample project plans. I’ve seen many examples of all of these three types.

Příklad špatného návrhu projektu
Ty bláho, já asi rozjedu nowej projekt jen tak pro prdel!!11!!!jednajedna!!šest!!11 lololol. Co bych tak měl asi udělat?
Další stejně špatný příklad
Snažíme se dosáhnout synergie mezi na výsledky zaměřenými aktivitami souvisejícími s dynamickou business intelligence a konkurenceschopnými sociálními médii. Zvláště hledáme cestu hospodárných úspěchů v předvídatelnosti kvality a statické spokojenosti klientů měřené počtem využitých kupónů a obdržených doporučení. Prostředkem k dosažení synergie bude snaha o interakci s respondenty z cílové skupiny spotřebitelů na poli sociální komunikace napříč obchodními značkami a se studentskými odbornými skupinami při zkoumání potenciálních tržeb z networkingu. Cílem projektu je zvýšit čtvrtletní hrubý zisk až o dvě procenta.
Lepší příklad
S celosvětovou válkou, kterou současní politici vedou proti online anonymitě, zameteme tím, že spustíme jeden milion anonymizačních výstupních TOR uzlů a protlačíme odpovídající TOR klient do základní instalace prohlížečů používaných nejméně 25 procenty uživatelů po celém světě.
Provedeme to v sedmi etapách, kdy počet výstupních TOR uzlů zvýšíme pětinásobně každých šedesát dní. Účastníci každé etapy se zaváží naverbovat do další etapy pět svých přátel a změnit tak svět. Nejlepším přespěvatelům zajistíme na síti celosvětové uznání.
V polovině projektu, ve čtvrté etapě, přesvědčíme vývojáře prohlížečů Firefox a Chrome, aby do svého prohlížeče zabudovali defaultně povolený TOR klient. Pokud to bude dokončeno a vydáno během páté etapy, tak každý, kdo bude chtít, může být anonymní až na věky.
Změníme svět k lepšímu a znemožníme zaostalým politikům zavřít džina zpátky do láhve. Chcete se zúčastnit první etapy? Zapište se ZDE (odkaz).

Teď se musíme vrátit zpět k samotným cílům. Chceme shromáždit desítky tisíc nadšených aktivistů kolem nápadu na změnu světa. Samotný nápad nestačí; ten nápad a konkrétní plán musí lidi naplnit nadšením.

A BAD EXAMPLE OF A PROJECT PLAN
Oh boy I am so starting a new project t0talli for Das Lulz!!11!!!oneone!!six!!11 lololol. I wonder what I will put in it?
ANOTHER EQUALLY BAD EXAMPLE
We are seeking a synergy between results-oriented actitivies related to dynamic business intelligence and competitive social media. Particularly, we are pursuing a path of cost-efficient achievements in quality predictability and static client satisfaction, measured by coupons used and referrals given. The means of achieving synergy is to strive for interaction with consumer focus groups in the field of cross-brand social communication and with student specialist groups in a study of networking revenue potential. The goal of the project is to raise the quarterly operating profits by up to 2 percent.
A BETTER EXAMPLE
We will dropkick the politicians’ worldwide war against online anonymity by deploying one million anonymizing TOR exit nodes and get the corresponding TOR client into the default-install codebase of at least 25 percent of browsers used worldwide by user count.
We will do this in seven stages, increasing the number of TOR exit nodes by a factor of five every sixty days. One stage of installed exit nodes will commit to recruiting five of their friends for the next stage of exit nodes to change the world in this manner. We will provide worldwide network recognition for the best contributors.
Halfway through the project, in stage four, we get the developers of the Firefox and Chrome web browsers to include the TOR client by default in their code base. If completed for deployment by stage five, everybody who wants to can be completely anonymous ever after.
We are going to change the world for the better and make it impossible for the stone age politicians to put the cat back in the bag. Want to be onboard for first stage of signups? Sign up HERE (link).

Now, we need to go back to our goals here. We want to gather tens of thousands of energized activists around an idea to change the world. Having an idea is not enough; the idea and its plan must energize people.

Takže s propagací si nedělejte starosti. Zmiňte se o svém nápadu a plánu na pár místech, kde se obvykle scházejí vaši potenciální aktivisté. To úplně stačí. Pokud ten nápad stojí za to, lidé se ho chytnou a řeknou o něm svým přátelům. Dál už se to šíří jako lavina. Pokud ale samotný nápad nedokáže lidi nadchnout, žádná reklama to nezmění.

So don’t worry about advertising. Mention your idea and plan in a couple of places where your intended activists would typically hang out. That’s enough. If it’s good, people will pick it up and talk to their friends in turn. It snowballs very quickly from there. If it doesn’t energize, no advertising is going to change that.

Když váš nápad stojí za to, lidé se mohou zapojit, změnit svět a vidí jasnou cestu k cíli, tak se první vlna stovek dobrovolníků přivalí za necelý den. V digitálních kanálech, kde se ostatním představíte, k vám budou stovky lidí natahovat ruce dlaněmi vzhůru a říkat: „Tady jsou jedny volné ruce! Já se chci zapojit! Dejte mi nějaký úkol!“

If your idea is good and people can contribute, change the world, and see how it can be done, then you will have the first wave of hundreds of volunteers in less than a day. You will see hundreds of people holding out their hands, palms up, toward you and saying, “Here, use my hands! I want to be a part of this! Give me something to do!” in the electronic channels where you announce your presence.

Váš nápad nemusí být do detailu vyšperkovaný. Hlavní je udělat první krok, začít nabírat lidi a vyrazit směrem k cíli. Když věnujete mnohem větší péči pozlátku než samotné podstatě svého nápadu, může to být ve výsledku kontraproduktivní, protože lidé pak budou váš nápad vnímat jako korporátní leštěný prd.

The idea doesn’t need to be polished. The important thing is to put that stake in the ground, start attracting people, and start working your way to the goal. In this, too much effort spent polishing the appearance of the idea rather than its own merits can even be counterproductive, as people can perceive it as glossed-over corporate whitewash.

To nás přivádí k dalšímu problému: jak se postarat o ty stovky lidí, dokud ještě mají zájem. Všichni se obrátí na vás osobně a prostě není ve vašich lidských silách všem zadat instrukce po jednom.

This brings us to the next problem: taking care of these hundreds of people while they’re still interested. They all will turn to you, personally, and there’s just no way you will be physically able to give them all instructions on a one-to-one basis.

Jak přežít počáteční šok

Když svou iniciativu vypustíte do světa a je dost zajímavá na to, aby zatřásla zemí, tak to bude zemětřesení, jaké jste ještě nezažili. Může se to rozkřiknout mnoha způsoby — celé se to může šířit jen šeptandou, může se to objevit jako velká zpráva ve starých médiích, nebo nejčastěji se to dostane na hlavní stránku nějaké zpravodajské sociální sítě (nebo několika takových sítí současně).

SURVIVING THE INITIAL IMPACT

When your initiative hits the ground, and it is interesting enough to create a splash, then that splash will be unlike anything you have seen before. It can happen in many ways — it can be entirely word of mouth, it can become a major story in oldmedia, or, most commonly, it can hit the front page of one of many social news sites (or several of them at the same time).

Jakmile k tomu dojde, tak už najednou nejste sami, ale z ničeho nic se na vás vyhrnou stovky lidí, kteří vám ze všeho nejvíc chtějí s vaším projektem ve svém volném čase pomoct. Jenže jejich pozornost nevydrží dlouho; musíte jim odpovědět. Když se jim neozvete, tak jen pokrčí rameny a na váš projekt zase zapomenou ani ne za čtyřiadvacet hodin.

When that happens, you will go from having been alone to suddenly having hundreds of people who want nothing more than to help you out on your project in their spare time. But their attention span is short; you need to respond. If you don’t, they’ll shrug and your initiative will wane out of memory in less than twenty-four hours.

Abyste si ty stovky lidí udrželi, musíte jim nabídnout nějaké záchytné místo — stačí něco jednoduchého jako třeba registrační stránka nebo forum. Toto záchytné místo samozřejmě musí být v provozu už v době, kdy se lavina teprve rozjíždí, jinak o spoustu aktivistů přijdete.

In order to retain these hundreds of people, you also need a focal point for their interest — something as simple as a signup page or a forum. Of course, that focal point needs to be ready and functional when the impact of the idea hits, or the activists will be lost.

Takže záchytné místo běží a nápad už koluje světem. Říká se, že jedním z nejtěžších kroků, jaké můžete během podnikání udělat, je přijmout prvního zaměstnance a zvětšit tak firmu z jednoho člověka na dva. V případě hejna vše probíhá v úplně jiném měřítku. Tady od jednoho člověka — vás jako zakladatele — přeskočíme v jediném okamžiku rovnou ke třem stovkám nebo více.

With the focal point active and the idea launched, it’s said that one of the hardest steps you can take in a business is going from one person to two, as you recruit your first employee. When we’re dealing with a swarm, everything is on a different scale. Here, we go from one person — you, the founder — to three hundred or more in the first instant.

Netřeba říkat, že to může být dost ošidné a vy máte na zvládnutí situace nanejvýš čtyřiadvacet hodin, jinak přijdete o příležitost vybudovat kolem své myšlenky hejno. A co hůř, sami to prostě nemáte šanci zvládnout. Prostě nemáte šanci osobně dát smysluplné instrukce třem stovkám lidí dřív, než ztratí zájem.

It goes without saying that it can be a bit tricky, and you have at most twenty-four hours to sort out the situation or lose the initiative to form a swarm around this idea. What’s worse, you can’t really do it yourself. There is no way you can give individual and meaningful instructions to three hundred people in the attention span you have been given.

Naštěstí to za vás dokáže udělat hejno, pokud ho necháte. A to také musíte.

But the swarm can do it for you, if you let it. And you must.

Úplně prvním úkolem hejna bude zorganizovat samo sebe, a právě v takových úkolech vyniká. Jenže vy musíte určit strukturu a výslovně hejnu zadat úkol, aby se samo zorganizovalo.

The swarm’s very first task will be to self-organize, and it excels at such tasks. But it is you who must set the structure and explicitly give the swarm the task to self-organize.

Tady do hry částečně vstupuje tradiční organizační teorie.

This is where traditional organizational theory kicks in to some degree.

Zpočátku zvládnete koordinovat nejvýše třicet skupin, takže vytvořte diskuzní forum s nejvýše tolika podsekcemi. Nejspíše budete chtít, aby lidé za cíle vašeho hejna co nejdříve agitovali v ulicích a na náměstích, takže se vyplatí rozdělit vznikající hejno podle zeměpisných oblastí — a rozdělujte na nejvýše třicet oblastí. (Většina zemí se administrativně dělí na kraje, státy, apod., kterých je většinou něco mezi patnácti a třiceti. Jestli plánujete založit celoevropské hnutí, tak si určitě všimnete, že se do limitu třiceti států vejde i celá Evropská unie včetně pár okolních zemí. Se Spojenými státy to bude horší, protože se skládají z celkem 50 států, a tím pádem je problém i s celou Severní Amerikou. Prostě si vyberte nějaký způsob, jak to rozdělit na nejvýše třicet částí.)

Initially, you will be able to coordinate at most thirty groups, so create a discussion forum with at most that number of subgroups. You’ll likely want to have people on streets and in squares campaigning for the swarm’s cause before long, so subdividing your hatchling swarm by geography works well here — and when subdividing, create at most thirty subdivisions geographically. (Most countries have administrative divisions into counties, states, etc., that vary in number between fifteen and thirty units. If you’re gunning for a Europe-wide movement, you can easily observe that the size of the EU plus a few hang-around countries fits the thirty-state limit well, and so on. The United States, with its fifty states, would be trickier, as would North America. Just pick a way to divide it into at most thirty units.)

Vaše diskuzní forum může mít mnoho podob. Může to být tradiční webové forum, může to být wiki, může to být etherpad, může to být jakýkoliv prostor pro hromadnou spolupráci, kam lidé mohou přijít bez pozvání a rovnou se zapojit do práce. Já dávám přednost tradičnímu foru, protože jeho principy jsou všeobecně známé.

Your discussion forum can take many forms. It can be a traditional web forum, it can be a wiki, it can be an etherpad, it can be any kind of collaborative space where people can go uninvited and just start working with others. I prefer the traditional forum because of its well-recognized form.

Podle počtu zaregistrovaných lidí také budete muset odhadnout velikosti výsledných skupin. Snažte se zeměpisné rozdělení zvolit tak, aby typická skupina měla přibližně sedm členů a v žádné nebylo více než třicet lidí. Tento záměr ale neříkejte nahlas, jinak o tom vzniknou zbytečné diskuze: prostě skupiny rozvrhněte tak, aby rozdělení takhle dopadlo.

You’ll need to make a judgment call on the approximate resulting group sizes, based on how many hands are at your disposal. Try to pick your geographical division so that the typical size is about seven members and no subgroup has more than thirty members. Don’t announce this intent, as doing so would cause a distracting discussion about that action: just create the subgroups in a way that will cause this division to happen.

Pokud se k vám během první vlny přidá více než tisíc lidí, což se může stát, pak třicet skupin po třiceti lidech nebude stačit: do takové struktury se vejde nejvýše 30×30=900 lidí. V tomto vzácném případě budete muset překročit limit třiceti lidí na skupinu a dát do některých skupin až 150 lidí. Tohle je ale vzácný případ a nejspíše to nebudete muset řešit.

If you have more than a thousand people at your disposal in this initial splash, which can happen, then thirty subgroups of thirty people each will not be enough: that structure has a maximum of 30×30=900 people. In this rare case, you may need to exceed the thirty-people-per-group limit and have as many as 150 people each in thirty subgroups. This is a rare case, though, and you are not likely to encounter this.

(Magická čísla sedm, třicet a 150 jsou hluboko zakořeněná v lidském sociálním uvažování — jsou součástí našeho vrozeného naprogramování. Jak se lidé chovají v takto velkých skupinách probereme v následující kapitole.)

(The magic numbers seven, thirty, and 150 are deeply integrated parts of the human social psyche — part of how we are wired. We’ll return to how people behave in groups of those sizes in the next chapter.)

Po ustanovení základní struktury musíte všem říct, aby šli do své příslušné skupiny a seznámili se s ostatními členy. Řekněte jim, ať se navzájem mezi sebou představí a vyberou vedoucího celé skupiny. Prozatím můžete s klidem vynechat instrukce, jak vedoucího vybrat; každá skupina si vymyslí vlastní způsob, který bude uvnitř příslušné skupiny legitimní, a na ničem jiném v tuto chvíli nezáleží.

Having set the initial structure, you need to tell everybody to go to the appropriate subgroup and meet with other people who go there. Tell people to introduce themselves to one another, and to select a leader between them for the subgroup. At this point, you can safely refrain from giving instructions as to how that leader should be selected; the subgroups will come up with different ways that each have legitimacy in their respective group, and that’s all that matters at this point.

Až si skupiny vyberou své vedoucí, kontaktujte tyto vedoucí osobně — minimálně přes telefon nebo videohovor, ale ideální je zajít si na pivo nebo kávu, pokud žijete blízko sebe — a představte se jim a trochu blíže je poznejte. Brzy s nimi budete blízce spolupracovat, takže byste je měli blíže poznat jako lidi a jako kolegy a zároveň je nechat blíže poznat vás jako člověka a kolegu.

As leaders get picked by the subgroups, contact those leaders in person — at least a voice or video call, preferably over beer or coffee if you live nearby — and introduce yourself, and get to know them more personally. You’ll be working closely with them in the near future, so you’ll want to get a feel for them as people and colleagues, and to allow them to get a feel for who you are as a person and colleague.

Dále musíte ve foru založit podsekci, kde budou moci vedoucí skupin diskutovat mezi sebou a s vámi. Ostatním umožněte tuto sekci číst. Nesnažte se nic tajit; naopak nechte ostatní sledovat postupný růst vašeho hejna.

You’ll also want to set up a subforum where these subgroup leaders can discuss things between themselves and with you. Make sure that other people can read it. Don’t keep secrets; rather, let everybody see the ongoing growth of your swarm.

Tento proces bude trvat několik dní, ale nastartuje hejno na všech úrovních. Na jeho konci budete mít malé skupiny nadšených lidí, kteří k sobě navzájem bydlí rozumně blízko a mají legitimní vedoucí — legitimní alespoň z jejich pohledu. Vy a třicet vedoucích tvoříte počáteční pyramidu řídícího týmu v kostře důstojníků, kontaktních lidí hejna. Vaše skupiny dohromady důkladně pokrývají celý prostor, který chcete obsadit.

This process takes a couple of days, but it kick-starts the swarm on all levels. You will have energized small subgroups of people who live reasonably close to each other, and they will have legitimate leaders — legitimate to them, anyway. The thirty leaders and you form an initial management team pyramid in the swarm’s scaffolding of officers, the swarm’s go-to people. Taken together, your subgroups form a comprehensive coverage of all the ground you intend to cover.

(Za pár týdnů zjistíte, že mezi sebe a těch třicet vedoucích budete muset přidat ještě jednu mezivrstvu důstojníků — pár vedoucích ztratí zájem a přestanou se ozývat, a vy si toho nevšimnete, protože si nezvládnete udržet přehled o tolika lidech, pokud se vám sami neozývají. Proto jak bude hejno růst, budete mezi sebe a těch třicet lidí potřebovat přidat ještě mezivrstvu pěti nebo šesti lidí. Ale tím se v této fázi netrapte — to je téma pro příští kapitolu a čeká vás to až za pár týdnů.)

(A couple of weeks from this point, you will realize that you’ll need an intermediate layer of officers in between you and these thirty — a few of them will have lost interest and gone radio silent, and you won’t have noticed, because thirty people are too many to keep track of to that level if they don’t contact you. Therefore, you will want an intermediate layer of five or six people between you and these thirty as the swarm grows. But don’t worry about that at this stage — that’s for the next chapter, and a couple of weeks out.)

První úkol hejna

Až se hejno uspořádá do skupin podle zeměpisných oblastí, musí okamžitě dostat úkol, který mu pomůže pořádně se stmelit. Když lidem jen řeknete, aby navštěvovali forum, a nic dalšího se nebude dít, tak za týden ztratí zájem. Jsou to přece lidé, kteří chtěli hejnu vlastnoruční prací pomoct k úspěchu, vzpomínáte?

THE SWARM’S FIRST TASK

As the swarm organizes into these subgroups by geography, it needs to be given a task immediately that allows it to jell properly. If you just tell people to go to a forum, they will lose interest in a week if nothing more happens. These are people who wanted to help the swarm succeed with the work of their own hands, remember?

Takže aby se celá organizace upevnila, je třeba nějaký úkol, na kterém se dá začít okamžitě pracovat. V případě švédské Pirátské strany bylo tím úkolem nasbírat od občanů 2 000 podpisů na podporu registrace strany u Volebního úřadu. Musí to být úkol, který vypadá náročně, ale dá se zvládnout se zhruba stovkou lidí; musí to být úkol, který zajistí interní soutěž mezi těmi třiceti oblastními skupinami; a musí to být úkol, u kterého bude každému zřejmý prospěch celého hejna z jeho splnění. V případě politické strany každý chápe prospěch z registrace u Volebního úřadu; vy si budete muset připravit podobný úkol, který má takovýto cíl.

So in order to make this organization set and settle, there needs to be something to be done right away. In the case of the Swedish Pirate Party, that task was to collect two thousand signatures from the public to support the party’s registration with the Election Authority. It needs to be a task that looks challenging but is doable for some hundred people; it needs to be a task where you can provide for internal competition between the thirty-or-so geographic subdivisions that you have created; and it needs to be a task where everybody can see the clear benefit to the swarm upon its completion. In the case of a political party, registering it with the Election Authority was an obvious benefit that everybody realized; you’ll need to have a similar task at hand that leads to such a goal.

Tím zajistíte, aby se hejno během zhruba prvních čtyř týdnů své existence naučilo spolupracovat, zatímco bude decentralizovaně řešit tento úkol. Celkový přehled, jak pokračuje plnění úkolu, byste měli pravidelně aktualizovat alespoň jednou denně.

What this does is cause the swarm to learn how to work together over the first four weeks or so of its existence, as this task is being carried out in a decentralized fashion. You should update the overall progress of the goal at least daily.

Organizace v podobě hejna v první řadě není o nějakém posílání hlášení mezi políčky organizačního diagramu. Hejno jsou lidé, kteří znají další lidi a rozhodli se spolupracovat. Proto by v této fázi mělo být všeobjímajícím cílem veškeré vaší činnosti seznamování lidí navzájem.

A swarm organization isn’t first and foremost reporting lines between boxes on an org chart. A swarm organization is people who know other people and who choose to work together. Therefore, getting people to know other people should be an overarching goal of your activities at this point.

Pobízejte lidi, aby se scházeli, a jasně všem vysvětlete, že to nemá být formální setkání. Za každou cenu se vyhněte protokolárním formálním schůzím, a naopak se scházejte na pivo, pizzu a za zábavou. Zaměřte se na vytváření příležitostí pro ostatní poznávat nové lidi a aby se nováčci ve skupině cítili vítaní.

Do encourage people to meet, and be very clear that they should not make it formal. Do not meet in a protocolized formal meeting under any circumstance, but meet instead over beer, pizza, and laughs. Focus on creating opportunities for people to get to know people, and for new people to feel welcomed to the group.

Až tato setkání začnou probíhat pravidelně, bude ještě důležitější, aby se na nich nováčci cítili vítaní. Toho se dá dosáhnout třeba tím, že se na začátku každého setkání postupně všichni krátce představí a řeknou o sobě nějakou maličkost, třeba co naposledy stáhli nebo nasdíleli: „Ahoj, jmenuju se Rick a je mi čtyřicet. Nejvíc jsem se proslavil spuštěním jednoho ošklivého webu. Naposledy jsem stáhl instalačku Ubuntu Linuxu.“ Nováčkům ohromně pomůže, když se jim všichni představí, a zároveň je to pro ně výborná pobídka, aby se sami představili a stálí členové si zapamatovali jejich jména. Oblastní vedoucí navíc budou muset na každém setkání věnovat nováčkům zvláštní pozornost a na dalším setkání je osobně přivítat zpět.

Once such meetings become regular, it becomes even more important to make sure that newcomers feel welcome. One method of accomplishing this can be to start every meeting with an introductory round where people present themselves briefly along with some piece of trivia, such as the latest thing they downloaded or shared: “Hi, I’m Rick, forty. I’m mostly known here for setting up an ugly website. The most recent thing I downloaded was an Ubuntu Linux release.” Seeing everybody present himself or herself helps newcomers immensely, and it provides for a convenient framing for the newcomers to introduce themselves, as well as for the regulars to learn the newcomers’ names. Also, the local leaders will need to pay particular attention to the newcomers in every meeting, personally welcoming them back to the next meeting.

Celá organizace se skládá pouze z mezilidských vztahů. Pokaždé, když vznikne nový vztah, se organizace rozroste.

The organization consists only of relationships between people. For every new relationship that is created, the organization grows.

Celá organizace se skládá pouze z mezilidských vztahů.

Jak se vypořádat se závisláky na pozornosti okolí

Až hejno dosáhne prvních úspěchů, bude se pár lidí snažit připojit ne protože by sympatizovali s cíli hejna, ale protože dychtí po pozornosti okolí a popularita hejna jim ji zdánlivě může přinést.

The organization consists only of relationships between people.

DEALING WITH ATTENTION JUNKIES

As the swarm has its initial successes, a very small number of people will strive to join not because they sympathize with the swarm’s goals, but because they crave and demand attention for themselves, and the visibility of the swarm seems to be able to provide this to them.

Protože je hejno otevřené, nemůžete takové lidi udržet mimo a ani byste se o to neměli pokoušet — ale můžete jim odepřít prostor a zdroje pozornosti, po kterých baží. Může být těžké je objevit, ale jedním jejich společným znakem je to, že místo aby se snažili budovat samotné hejno spolu s lidmi, kteří ještě nejsou tak slavní, vyžadují pozornost od vás osobně. Také zjistíte, že uvažují převážně o postavení a hierarchii, zatímco ostatní lidé řeší hlavně jak něco udělat a změnit svět.

As the swarm is open, you cannot and should not try to keep these people out — but you can deny them the space and spotlights they crave. It can be hard to detect them, but one telltale sign is that these people will demand attention from you personally rather than trying to build the overall swarm with people who aren’t as visible yet. You will also notice that they think very much in terms of rank and hierarchy, whereas other people will think in terms of getting stuff done and changing the world.

Pár obzvláště vychytralých lidí bude prvních pár týdnů tvrdě pracovat na dosažení cílů hejna, a pak ze své vybudované důvěryhodnosti pro sebe zkusí vytěžit pozornost. Když se tohle stane, transparentnost hejna je tím nejlepším možným lékem, protože tihle lidé typicky využívají toho, že si ostatní neověřují skutečný průběh událostí, které jim někdo navykládá.

A few particularly tricky people will work for the swarm’s goals very hard for the first couple of weeks, and then use the built-up credibility to cash in on attention. As this happens, the transparency of the swarm is the best conceivable antidote, as such people typically depend on other people not comparing the different versions of the story they’re being told.

Tato fáze budování hejna je nevyhnutelná, těžko se s ní dá vypořádat, ale můžete být naprosto klidní, protože dokud hejno zůstane otevřené a transparentní, tahle sorta lidí ho nedokáže zneužít ke svému zviditelnění. Nakonec se vždycky odkopou, někdy za dost velkého rámusu.

This part of building a swarm is inevitable, it is tough to deal with, but you can rest assured that as long as you keep the swarm open and transparent, these kinds of people won’t be able to hijack it for their own personal visibility. They will eventually flush themselves out, sometimes in quite a bit of disruption.

2. ledna 2006 odpoledne.

January 2, 2006, in the afternoon.

Po obědě mi můj šéf, generální ředitel, podává bezdrátový telefon. „Ricku, pro tebe. Volá Mia,“ řekl při tom. Mia? Zamyslím se. Neznám žádnou Miu.

After lunch, my boss, the CEO, hands me a cordless phone. “Rick, for you. It’s Mia,” he says. Mia? I think. I don’t know any Mia.

„Rick Falkvinge? Zdravím. Tady je Mia Carronová z deníku Aftonbladet (jedny z největších švédských novin). Dozvěděli jsme se, že stojíte za tou novou Pirátskou stranou, o které dnes všichni mluví,“ řekl ten hlas.

“Rick Falkvinge? Hi. This is Mia Carron, with the Aftonbladet newspaper (one of Sweden’s largest). We understand you’re the man behind the new Pirate Party that everybody’s talking about today,” the voice says.

Vůbec nevím, co říct. Aftonbladet? A volají mně? … Cože to říkala, „o které dnes všichni mluví“? Vzpamatuji se dost na to, abych si uvědomil, že o tom nemůžu mluvit během pracovní doby, ale mohl bych dnes odejít trochu dřív. „Můžu Vám zavolat zpátky ve 3 odpoledne?“ zeptám se.

My mind goes blank. Aftonbladet? Calling me? … What was it that she said, “everybody’s talking about”? I regain enough composure to realize I can’t talk about this at work, but I might leave a little early today. “Can I call you back at 3 p.m.?” I ask.

Dohodnuto. Cestou z práce proběhné můj první rozhovor pro noviny, což mě úplně vykolejí.

Said and done. On my way home from work, my first interview happens, taking me completely aback.

„Vy jste tedy předseda strany?“ zeptá se novinářka.

“Are you the party leader?” the reporter asks.

„Hmm, asi ano…,“ odpovím bez přemýšlení. „Ještě jsem si na tuhle roli moc nezvykl.“

“Uhm, I guess so…,” I hear myself respond. “I’m not really used to that title.”

Když ten den dorazím z práce domů, rozhovor už je dávno vydaný na webu deníku Aftonbladet spolu s anketou. 61 procent respondentů v anketě hlasovalo, že by v budoucnu mohli volit Pirátskou stranu. K úspěchu potřebujeme 4 procenta. V anketě hlasovalo už přes padesát tisíc lidí, takže to není jen statistická chyba. Cítím, jak mi nával adrenalinu zostřuje smysly.

As I arrive home from work that day, the interview has already been published online in the newspaper Aftonbladet, alongside an online poll. Sixty-one percent of the respondents in the poll say they can see themselves voting for the Pirate Party. We need 4 percent to succeed. Over fifty thousand people have already responded, so it is not just statistical noise. I feel the rush of adrenaline sharpen my senses.

Hra začala.

The game is on.

encs/swarmwise/launching-swarm.txt · Poslední úprava: 2013/09/10 20:00 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki