Jak chápat Hejno

Právě teď někde volně sdružená parta aktivistů zametá s bohatou zavedenou organizací tak tvrdě, až z toho přechází zrak, a skvěle se při tom baví. Bohaté organizace se spoustou zdrojů jsou zvyklé žít podle zlatého pravidla — „kdo má zlato, určuje pravidla.“ Nové způsoby organizace stará pravidla nejen porušují, ale přímo je trhají na cucky — překvapení manažeři jen zmateně zírají, jak vůbec dokázala banda chudých otrhaných neorganizovaných aktivistů porazit jejich bohatou, skvěle řízenou organizaci.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Understanding the Swarm

Somewhere today, a loose-knit group of activists who are having fun is dropkicking a rich, established organization so hard they are making heads spin. Rich and resourceful organizations are used to living by the golden rule — “those with the gold make the rules.” New ways of organizing go beyond just breaking the old rules into downright shredding them — leaving executives in the dust, wondering how that band of poor, ragtag, disorganized activists could possibly have beaten their rich, well-structured organization.

7. června 2009 získala švédská Pirátská strana ve volbách do europarlamentu 225 915 hlasů a stala se nejúspěšnější stranou v nejsledovanější demografické skupině do 30 let. Celý rozpočet naší kampaně byl 50 000 euro (asi 1,3 milionu korun - pozn. překl.). Naši konkurenti utratili 6 milionů eur. My utratili méně než 1 procento jejich rozpočtu, a přesto jsme je porazili, což znamená víc než o dva řády vyšší hospodárnost. Za to vše vděčíme fungování formou hejna, a tyto postupy lze přizpůsobit pro téměř libovolnou organizovanou činnost velkého rozsahu. Tato kniha popisuje náš tajný recept.

On June 7, 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European elections, becoming the largest party in the most coveted subthirty demographic. Our campaign budget was fifty thousand euros. Our competitors had spent six million. We had spent less than 1 percent of their budget and still beat them, giving us a cost-efficiency advantage of over two orders of magnitude. This was entirely due to working swarmwise, and the methods can translate to almost any organized large-scale activity. This book is about that secret sauce.

Organizace ve formě hejna je decentralizovaná skupina spolupracujících dobrovolníků, která navenek vypadá jako tradiční hierarchická organizace. U jejího zrodu stojí malá centrální skupinka, která vytvoří kostru kontaktních lidí, a tím umožní na společném cíli spolupracovat velkému množství dobrovolníků v počtech, které před příchodem Internetu prostě nebyly dosažitelné.

A swarm organization is a decentralized, collaborative effort of volunteers that looks like a hierarchical, traditional organization from the outside. It is built by a small core of people that construct a scaffolding of go-to people, enabling a large number of volunteers to cooperate on a common goal in quantities of people not possible before the net was available.

Práce s hejnem vyžaduje dělat spoustu věcí zcela opačně, než jak se to učí na typických vysokoškolských ekonomických oborech. Musíte se vzdát kontroly nad svou značkou a její propagací. Musíte rozdávat pravomoci do té míry, že v podstatě kdokoliv bude moci udělat skoro libovolné rozhodnutí pro celou organizaci. Musíte přijmout a využít toho, že lidé v organizaci si budou dělat, co se jim zachce, a jediná možnost, jak je vést, je inspirovat je k tomu, aby sami chtěli směřovat tam, kam vy chcete dovést organizaci jako celek.

Working with a swarm requires you to do a lot of things completely opposite from what you learn at an archetypal business school. You need to release the control of your brand and its messages. You need to delegate authority to the point where anybody can make almost any decision for the entire organization. You need to accept and embrace that people in the organization will do exactly as they please, and the only way to lead is to inspire them to want to go where you want the organization as a whole to go.

Teprve když se vzdáte kontroly, právě té kontroly, které se organizace a manažeři po staletí pevně drželi, můžete naplno využít výhod hejna: stejné hospodárnosti a bleskové akceschopnosti, jakou měla oproti konkurenci švédská Pirátská strana. Tato kniha vás naučí tyto postupy, od samotného založení hejna přes jeho růst a průběžnou údržbu až po dosažení výsledků. Nenajdete zde teorii psychologie ani sociologie, na které to vše stojí — jen zkušenosti a postupy, které se v praxi ukázaly jako fuknční.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

It is only as you release that control, the kind of control that organizations and managers have held close to heart for centuries, that you can reap the benefits of the swarm: the same cost-efficiency advantage and execution-speed advantage against the competition that the Swedish Pirate Party enjoyed. This book will teach you those methods, from the initial forming of the swarm to its growth and ongoing maintenance and delivery. It will not teach you the underlying theory of psychology and sociology — merely share experiences and methods that have been proven to work in practice.

Když jsem zakládal hejno švédské Pirátské strany, nahrál jsem stručný manifest na celkem ošklivý web a odkaz na něj jsem jen jedinkrát zmínil v chatu jednoho sdílecího serveru. To byla veškerá propagace; druhý den měla strana stovky aktivistů. Načasování, společenské prostředí a poselství jsou nejdůležitější – ale pokud máte všechny tři, vaše počáteční hejno se během pár hodin sletí jako včely na med. Dále ho udržovat a rozšiřovat bude také důležité, ale to bude až další úkol. Všechny úkoly probereme pěkně popořadě.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající)

When I kick-started the swarm of the Swedish Pirate Party, I had posted a rough manifesto on a rather ugly website and mentioned the site just once in a chat channel of a file-sharing lobby. That was all the advertising that ever happened; the next day, the party had hundreds of activists. Timing, social context, and message are crucial – but if you have those three, your initial swarm will form like bees to honey in hours. Growing it and maintaining it will also be crucial, but those are the next challenges in line. We take one challenge at a time.

Při popisu konceptu hejna vás určitě napadnou totálně decentralizované mlhavé skupiny lidí jako jsou Anonymous nebo hnutí Occupy Wall Street. Jenže přestože tato hejna sdílejí hodnoty, nesdílejí směr ani postupy. Proto jsou jejich úspěchy omezené jen na malé projekty, na kterých se podílí relativně malý počet lidí v relativně krátkém časovém období, přestože každý takový malý projekt postupně buduje povědomí o značkách Anonymous a Occupy.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

As we describe the swarm concept, it is easy to think of pure decentralized amorphous clouds of people, like Anonymous or the Occupy Wall Street movement. However, while these swarms share values, they do not share direction or method. That means they are confined to succeeding on small projects that span a relatively small number of people over a relatively short time span, even if each of those small projects builds gradual awareness of the Anonymous or Occupy brands.

Slabou soudržnost značek Anonymous a Occupy lze částečně připsat jejich rozhodnutí fungovat bez vůdců. Přestože tím získali odolnost, protože jejich protivníci nemohou zaútočit na žádného vůdce, přišli tím o směr a cíle. Podle mých zkušeností pro dosažení globálních změn mnohem lépe fungují běžné postupy zapojování známé z internetových komunit v kombinaci se silným vedením než práce bez vůdců jen pod společnou vlajkou.

The weak cohesion of the Anonymous and Occupy brands can partially be ascribed to their choice of being leaderless. While this brings resilience, as no leader can be targeted by adversaries, it sacrifices direction and purpose. I’ve found that the typical Internet community methods of inclusion, when combined with strong leadership, work much better to achieve global change than working leaderlessly under little more than a common flag.

Některé z těchto technik jsem se naučil během důstojnického výcviku v armádě a ještě více jsem se jich naučil účastí v mnoha online komunitách. Ale na tajný recept na hospodárnost hejna jsem přišel teprve když jsem vzal důstojnický výcvik o udržování silných skupinových hodnot, přimíchal silné participační hodnoty a levnou hromadnou komunikaci Internetu a přidal špetku manažerských zkušeností z doby internetové horečky na přelomu století.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

I learned some of these techniques while being trained for officer’s rank in the army, and even more of them by participating in many online communities. But the secret sauce recipe of swarm cost efficiency was hit only when I took an officer’s training in maintaining strong group values, mixed in the net’s strong participatory values and low-cost mass communication, and added a dash of management experience from the dot-com era at the turn of the century.

Doba internetové horečky byla pro manažery v IT oborech dost zvláštní. Pokud se vašim lidem nelíbilo něco, co jste řekli na ranní poradě, tak s úsměvem vypochodovali z budovy a ještě před obědem měli novou práci. Vaše peníze pro ně byly mnohem snadněji nahraditelné než oni byli nahraditelní pro vás jako zaměstnanci. Prostě nepracovali pro peníze.

That dot-com era was quite special as a manager in the IT field. If your people didn’t like what you said at the morning meeting, they would merrily walk out of the building and have a new job before lunch. Your paycheck was far more replaceable to them than they ever were as employees to you. People didn’t work for the money.

Proto se tahle zkušenost dá přenést i na práci s dobrovolníky, kde také nikdo nepracuje pro peníze (protože nikdo žádné nedostává). Klíčem jsou vůdčí schopnosti a odměňování prospěšného chování.

Therefore, this experience carries over directly to working with volunteers, where people don’t work for the money either (as they aren’t getting any). Leadership and positive reinforcement are key.

Zřejmě to nejpodstatnější je, že v hejnu je vždy kladen důraz na to, co každý může udělat, a nikdy ne na to, co lidé nesmějí nebo musejí dělat.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Perhaps most significantly, focus in the swarm is always on what everybody can do, and never what people cannot or must do.

V hejnu je vždy kladen důraz na to, co každý může udělat.

Tím se zcela odlišuje od tradičních korporací a demokratických institucí, kde je největší důraz kladen na to, co lidé musejí dělat a z jakých mantinelů nesmějí vybočit. Tento rozdíl je jedním z důvodů, proč hejno dokáže být tak efektivní: každý si ze seznamu doporučených úkolů, které hejno posunou blíže k cíli, může vybrat právě to, co ho bude bavit dělat pořád — a nikdo lidem nebude říkat, jak se to musí nebo nesmí dělat.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)
Focus in the swarm is always on what everybody can do.

This sets it completely apart from a traditional corporation or democratic institution, which focuses sharply on what people must do and what bounds and limits they are confined to. This difference is part of why a swarm can be so effective: everybody can find something he or she likes to do, all the time, off a suggested palette that furthers the swarm’s goals — and there is nobody there to tell people how things must or may not be done.

Zvláště se lidé inspirují navzájem. Aktivisté nepodávají hlášení nadřízeným. Protože aktivisté neustále komunikují každý s každým, úspěšné projekty se rychle šíří do ostatních částí hejna. Z méně úspěšných projektů se hejno poučí a jede se dál, aniž by někdo někoho obviňoval.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Rather, people inspire one another. There are no report lines among activists. As everybody communicates with everybody else all the time, successful projects quickly create ripples to other parts of the swarm. Less successful ones cause the swarm to learn and move on, with no fingers pointed.

Pokud se v hejnu chcete ujmout vedení, musíte si stoupnout a říct: „Udělám X, protože tím podle mě dosáhneme Y. Kdo mi chce s X pomoct, je vítán.“ V hejnu tohle může říct kdokoliv a všichni jsou k tomu povzbuzováni. Tím rychle vzniká neformální, ale velmi silná vůdčí struktura, ve které lidé obsazují role maximalizující jejich vliv na prosazování cílů hejna — to vše se děje živelně bez jakéhokoliv centrálního plánování nebo organizačních schémat.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

If you want leadership in a swarm, you stand up and say, “I’m going to do X, because I think it will accomplish Y. Anybody who wants to join me in doing X is more than welcome.” Anybody in the swarm can stand up and say this, and everybody is encouraged to. This quickly creates an informal but tremendously strong leadership structure where people seek out roles that maximize their impact in furthering the swarm’s goals — all happening organically without any central planning and organizational charts.

Sečteno a podtrženo, hejno se od tradičních organizací odlišuje bleskovou rychlostí, téměř nulovými provozními náklady a velkým počtem oddaných dobrovolníků. Zevnitř hejna to vypadá, že tradiční organizace a demokratické instituce pracují přímo šnečím tempem. Proto také hejno dokáže změnit svět: z hlediska kvality a množství odvedené práce i efektivity využití zdrojů nechává tradiční organizace v prachu daleko za sebou.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

At the bottom line, what sets a swarm apart from traditional organizations is its blinding speed of operation, its next-to-nothing operating costs, and its large number of very devoted volunteers. Traditional corporations and democratic institutions appear to work at glacial speeds from the inside of a swarm. That’s also why a swarm can change the world: it runs circles around traditional organizations in terms of quality and quantity of work, as well as in resource efficiency.

Hejno je otevřené...

Význačnou vlastností hejna je otevřenost všem lidem, kteří se chtějí podílet na plnění úkolů. Vlastně je to mnohem víc než jen otevřenost — všichni lidé z celého světa jsou zváni, aby si z veřejného seznamu vybrali úkoly a začali je plnit, aniž by se někoho ptali na dovolení. Neexistuje tu žádné přijímací řízení. Každý, kdo chce přispět k dosažení cíle svým vlastním způsobem a podle svých vlastních možností, má k tomu volnou ruku. To ostře kontrastuje s přijímacím řízením v tradičních organizacích, kde lidé před nástupem do práce musejí projít nějakou formou zkoušek.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

THE SWARM IS OPEN...

A key aspect of the swarm is that it is open to all people who want to share in the workload. Actually, it is more than open — everybody in the whole world is encouraged to pick work items off a public list, without asking anybody’s permission, and just start doing them. There is no recruitment process. Anybody who wants to contribute to the goal, in his or her own way and according to his or her own capacity, is welcome to do so. This contrasts sharply with hiring processes at traditional organizations, where people have to pass some kind of test in order to start working for the organization.

Výhodou tohoto přístupu je, že se zdroji hejna neplýtvá na stavbu překážek, aby se lidé nedostali dovnitř, ale využívají se k zapojování nových lidí. Pravda, když nikdo nikomu neříká, co dělat, tak na stejném úkolu bude duplicitně pracovat několik lidí — ale výsledkem bude několik různých řešení, která se vyzkoušejí nezávisle na sobě a hejno rychle zjistí, která fungují a která ne. Práce pak bude probíhat metodou iterativního evolučního procesu pokusu a omylu, neustálého přizpůsobování a vylepšování, aniž by nad tím musel někdo dohlížet.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

The advantage of this approach is that resources of the swarm aren’t spent keeping people out of it, but are spent getting people in to it. Granted, some work will be a duplication of effort since many people will be working on the same thing when nobody gets to tell other people what to do — but the result will be several solutions that are tried in parallel, and the swarm quickly learns which solutions work and which don’t. The workflow becomes an iterative, evolutionary process of trial and error, of constantly adapting and improving, without anybody’s supervision to make it happen.

Otevřenost a přívětivost k nováčkům je klíčovým rysem hejna.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Being open and inviting is a key defining feature of a swarm.

...a transparentní

Hejno není jen otevřené, jedním z jeho rysů je i transparentnost. Prakticky v něm neexistují skoro žádná tajemství. Pro lidi přicházející z tradičních organizací to může být neuvěřitelná představa.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

…AND TRANSPARENT

The swarm isn’t just open, it is also transparent as a defining feature. There are almost no secrets at all. This can be a mind-boggling concept, coming from a traditional organization.

Vše je automaticky transparentní. Účetní záznamy jsou všem veřejně přístupné. Diskuze o strategii a taktice jsou všem veřejně přístupné (a každý se jich může zúčastnit). Spory se řeší zcela veřejně. To protože veškerá diskuze probíhá na místě, kde ji může sledovat kdokoliv.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Everything is transparent by default. Financial records are transparent for all to see. Discussions about strategies and tactics are transparent for all to see (and open for all to participate in). Conflicts are transparent for all to see. This is because all discussions happen in places where everyone can see them.

Tím je zajištěna vzájemná důvěra. Protože každý si může přečíst veškeré informace a diskuze z celé organizace, vzniká tím velmi silný pocit sounáležitosti.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

This provides for trust and confidence. Since everybody can see all the information and all the discussions in the entire organization, it provides a very powerful sense of inclusion.

Zároveň to působí jako velmi účinná ochrana proti drbům. Je to očkování proti nedůvěře, protože nedůvěra vyžaduje nedostatek informací a aby si lidé z neúplných dat dělali vlastní závěry.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

It also provides an extremely effective rumor control. It is an inoculation against distrust, since distrust depends on information starvation and people drawing their own conclusions from incomplete data.

Transparentnost navíc účinně brání skandalizaci: média několikrát ve švédské Pirátské straně zavětřila spory a snažila se z nich udělat typickou bulvární senzaci, což by normální organizaci potopilo — jenže protože každý čtenář těch článků mohl jít přímo ke zdroji a přečíst si samotnou původní výměnu názorů, nevznikly žádné drby a žádné „ten řekl to, ta zase ono.“ Když je vše takto transparentní, spory nepřerůstají mimo kontrolu.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Transparency is also effective at preventing scandalization: there have been several instances in the Swedish Pirate Party where media caught wind of a conflict and sensationalized it in a typical tabloid fashion, at which point a normal organization would have capsized — but since everybody reading the stories was able to go to the source and read the actual and original exchange of words, there were no rumors, and there was no “he said, she said.” Conflicts do not escalate beyond control when this transparency is in place.

To samozřejmě neznamená, že by se musela nahrávat každá debata nad kávou nebo pivem. To by byla nesplnitelná zátěž a stejně by se to nedalo vymáhat. Ale znamená to, že se lidem aktivně nebrání v přístupu k informacím, které jsou jiným lidem dostupné — takže když se diskuze vedou online, zůstávají zaznamenané a čitelné.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Of course, this doesn’t mean every discussion over coffee or a drink must be recorded. That would create an untenable workload, and couldn’t be enforced anyway. But it does mean that work isn’t applied to keep some people away from information that is available to other people — so when discussions are held online, they remain recorded and they remain readable.

Střezte se těch, kteří by vám chtěli odepřít přístup k informacím, protože se v duchu vidí být vašimi pány. — Komisař Pravin Lal

V těch několika málo případech, kdy je něco utajováno, je to v zájmu ochrany soukromí členů hejna a kdokoliv si může snadno zjistit, jaké konkrétní informace jsou utajovány — a především proč jsou utajovány a kdo je zná.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)
“Beware of he who would deny you access to information, for in his heart, he dreams himself your master.” — Commissioner Pravin Lal

In the few cases where secrets are kept, they are to protect the privacy of people in the swarm, and anybody can easily find exactly what information is kept secret — and, more importantly, why it is kept secret and who has the knowledge of it.

Příkladem legitimního tajemství v hejnu může být totožnost dárců, a to v zájmu jejich ochrany a předejití střetu zájmů, protože lidé by se místo plnění hlavních cílů hejna snažili vědomě či nevědomě zavděčit nejštědřejším dárcům. Osoba pověřená správou bankovního účtu by totožnost dárců znala, ale byla by zavázána nechat si ji pro sebe.

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající)

An example of a legitimate secret in a swarm could be the identities of donors, in order to protect the donors and prevent conflicts of interest as people would consciously or subconsciously try to please the larger donors rather than work toward the overall goal of the swarm. The person administering the bank account and/or credit card records would know this, but would be tasked with keeping it to himself or herself.

V neposlední řadě plná transparentnost odstraňuje problém tradičních hierarchických struktur, kde v případě, že každý článek v hierarchii velení představuje informační překážku, může někdo uprostřed vědomě či nevědomě překrucovat informace předávané jedním nebo druhým směrem. Díky zpřístupnění všech informací všem nemá nikdo možnost překroutit je před částí organizace. Obdobně v hejnu nikdo nemluví za ostatní, protože každý může mluvit sám za sebe. To brání vzniku frakcí, protože tu nejsou klasičtí nižší manažeři, kteří by mohli vytyčovat své vlastní cíle, které budou v rozporu s cíli zbytku hejna.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Last but not least, being fully transparent alleviates the problem in traditional chain-of-command structures where somebody in the middle may distort information passed up or down, either consciously or subconsciously, in the scenario where every link in the chain is an information bottleneck. By making all the information available to everybody, nobody will have the ability to distort it to parts of the organization. Conversely, nobody speaks for other people in a swarm, as everybody has his or her own voice. This prevents factionalization, as there aren’t any traditional middle managers who can set their own goals that conflict with those of the overall swarm.

Takže vy máte provokativní nápad?

Tuto knihu čtete nejspíše protože v hlavě nosíte jeden nebo několik provokativních nápadů a hledáte způsob, jak je realizovat. Takže tady začíná ta nudná část jejich realizace: spočítali jste si to?

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

SO YOU HAVE A PROVOCATIVE IDEA?

You are probably reading this book because you have one or a couple of provocative ideas lurking in the back of your head and are looking for ways to realize them. Here, then, comes the boring part of realizing them: have you done the math?

Ve všech hejnech jde o množství. Množství lidí. Jako u mravenců legionářů z amazonských pralesů jde o udolání protivníka čirou početní převahou skrze lepší schopnost organizace a nasměrování energie dobrovolníků — díky své organizační obratnosti můžete být vždy mnohem silnější než vaši protivníci, kdykoliv a kdekoliv se jim rozhodnete postavit, stejně jako mravenci legionáři přemohou protivníka svou schopností rychle nasměrovat a přeskupit svou lokální početní převahu.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

All swarms are a matter of quantity. Quantity of people. Like army ants in the Amazon rainforest, it is a matter of overpowering your opponents with sheer biomass through superior ability of organization and ability to channel volunteer energy — using your organizational agility to always be immensely stronger than your adversaries, whenever and wherever you choose to appear, just like the army ants overpower an opponent by their ability to quickly direct and relocate their local biomass advantage.

Tohle je tedy první překážka, kterou váš nápad musí překonat. Týká se váš nápad dostatečného počtu lidí a podaří se jich dost nadchnout, aby přispěli k překonání kritického množství? Lze toto kritické množství určit, a pokud ano, kolik lidí se musí přidat, aby váš nápad uspěl?

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

So this is the first hurdle your idea must pass: Are enough people affected by this idea, and can a large enough number of people be energized to contribute to it in order to pass the critical threshold? Can the threshold be identified, and, if so, how many people must get onboard for your idea to succeed?

Jak je vidět, tady to začíná být trochu tradiční. Musíme pro nápad určit kritérium úspěchu. Jaká událost představuje úspěch a co je pro to třeba udělat?

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

As we can see, this is where it gets a bit traditional. We must determine what the success criterion for the idea is. What event constitutes success, and what does it take to get there?

Pro novou politickou stranu jako švédská Pirátská strana se kritérium úspěchu určí snadno: být zvoleni. Na cestě k tomuto cíli je samozřejmě třeba udělat mnoho malých kroků, a mnoho dalších kroků je třeba udělat i po jeho dosažení (například zůstat zvoleni). Ale je to konkrétní cíl, se kterým lze něco dál dělat.

For a new political party like the Swedish Pirate Party, the success criterion is easy to determine: get elected. There are many small steps on the road there, of course, and many steps after that goal has been achieved (such as staying elected). But it gives us a tangible goal to work with.

Podívejme se teď, jak si stojí tento cíl.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Let’s see how this goal breaks down.

Potřebovali bychom kvalitní aktivisty a velké množství voličů. Politika je koneckonců pouze hra čísel. Je to sport provozovaný na veřejnosti pro diváky.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

We would need activists in quality and voters in quantity. Politics, after all, is strictly a numbers game. It is a spectator sport performed in public.

V případě Pirátské strany nám počty příznivců zajišťovalo sdílení souborů. V roce 2006 ve Švédsku asi 1,2 milionu občanů — voličů — sdílelo kulturu a vědomosti v rozporu s kopírovacím monopolem, a neviděli na tom nic špatného, ale státní moc je za to stále aktivně perzekvovala.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

In the case of the Pirate Party, the trigger for quantity was file sharing. In 2006, about 1.2 million citizens — voters — in Sweden were sharing culture and knowledge in violation of the copyright monopoly and didn’t see anything wrong with that, but were still being actively demonized by the establishment.

Na zvolení do parlamentu je třeba 225 000 hlasů. To znamená, že kdyby se pouhá čtvrtina takto perzekvovaných lidí dostatečně naštvala a nenechala si takové zacházení líbit, Pirátská strana by se dostala do parlamentu. To byl náš cíl, který jsme od prvního dne vyvěsili na svém webu: 225 000 hlasů. Bylo to realistické, bylo to dosažitelné, každý se mohl zapojit a změnilo by to svět.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

To get into Parliament, you need 225,000 votes. This meant that if just one-fourth of the people thus demonized were angry enough about it and didn’t take that kind of treatment sitting down, then the Pirate Party would be in Parliament. That was our goal, posted on the very first day on the website: 225,000 votes. It was credible, it was tangible, it was inclusive, it was world changing.

V tomto sporu samozřejmě hrály roli i další společenské faktory, společným jmenovatelem byla svoboda slova a projevu spolu s obecnou svobodou na Internetu. Jenže když začnete mluvit o abstraktních pojmech, své potenciální dobrovolníky tím unudíte k smrti. Aby hejno přerostlo kritickou velikost, budeme potřebovat co největší dosah náboru nováčků a myšlenky, které si lidé snadno dají do souvislosti se svým každodenním životem.

Hodnocení překladu
Adam Zabransky(Vynikající)

Of course, there were other factors in society to this conflict as well, the underlying themes being freedoms of speech and expression as well as general net liberties. But if you start talking about abstract concepts, you’ll just have yawns among your prospective volunteers. We’ll need a large recruitment surface with concepts that are easy to relate to people’s everyday lives in order to grow the swarm to critical mass.

Po vstupu do hejna se budou lidé a aktivisté snažit tyto myšlenky pochopit hlouběji. To je také nezbytné. Jenže vnější rozměr poselství hejna musí být dost velký na to, aby přilákalo dostatečný počet lidí pro dosažení úspěchu.

Once inside the swarm, people and activists will strive to understand the concepts on a deeper level. We need that, too. But the surface area of the swarm’s idea must be large enough to attain the sufficient quantity of people for success.

Váš nápad musí být možné takto převést na čísla. Kolik potřebujete pro úspěch lidí zapojených na nejnižším stupni angažovanosti, kterému odpovídá hlasování ve volbách, nákup produktu nebo podepsání petice?

Hodnocení překladu
next_ghost(Vynikající) Perfektní, to je přesně ono.

Your idea must be possible to break down into that kind of math. How many people engaged at a minimum level, equivalent to voting, buying a product, or signing a petition, do you need to succeed?

Musíte najít skupinu lidí, na které bude mít váš provokativní nápad pozitivní dopad, odhadnout velikost této skupiny a udělat informovaný odhad, jak velká část této skupiny by se mohla zapojit do hejna na nejnižší úrovni aktivity.

You need to identify the group of people affected in a positive direction by your provocative idea, estimate the size of that group, and then make an educated guesstimate as to what portion of this group may engage in the swarm at the lowest level of activation.

Pamatujte si ale o jakých řádech počtů lidí se tu bavíme. V hejnu typicky působí stovky tisíc, někdy i miliony lidí. O provoz a koordinaci se starají tisíce lidí, kteří hejnu pomáhají ve volném čase, a možná — opravdu jen možná — to vše na plný úvazek koordinují jeden nebo dva lidé.

However, remember the scale of the quantities of people we’re talking about. Swarms typically engage hundreds of thousands of people, even millions. They’re operated and coordinated by some thousand people who contribute to the swarm in their spare time, and maybe — just maybe — there are one or two full-time people coordinating the bulk of it.

Vašemu hejnu může samozřejmě k úspěchu stačit zapojit mnohem méně než milion lidí. To musíte vědět vy. Ale aspoň ta čísla musíte co nejpřesněji odhadnout.

Your swarm may have lower requirements for success than engaging one million people, of course. Only you can know that. But at least, you need to take your best guess at the numbers.

Je to těžké, protože nic lepšího než odhad stejně neseženete. Například strana za práva žen má ve Švédsku — které už tak patří mezi země s nejvyšší rovností obou pohlaví na světě — potenciál oslovit celou polovinu všech voličů. Jenže jde vůbec aktivizovat dostatečnou část těchto lidí kolem myšlenky ještě větší rovnosti pohlaví? (Někteří to zkoušeli. Ukázalo se, že to nejde.)

This is hard, because best guesses are all you’ll ever get. For instance, a women’s rights party in Sweden — which is already among the most gender-equal countries in the world — potentially affects a full half of the voter base. But can you activate a large enough portion of those people on the idea of further equalization of the genders? (It was tried. It turned out that you couldn’t.)

Oproti tomu v roce 2009, tři roky po svém založení, dostala švédská Pirátská strana 225 915 hlasů ve volbách do Evropského parlamentu a získala tak svá první parlamentní křesla. Můj původní odhad 225 000 hlasů se tak krásně vyplnil.

In contrast, three years after launch, in 2009, the Swedish Pirate Party got 225,915 votes in the European elections, securing its first seats. The math had checked out beautifully from my initial estimate of 225,000 votes.

Ve zbytku knihy se tedy důkladně podíváme na vaši představu, jak zformovat hejno, a řekneme si, co je třeba k její realizaci po vzoru švédské Pirátské strany, která to již úspěšně dokázala a začala měnit svět.

So for the rest of this book, we are going to take a hard look at your idea of how to form a swarm and see what is required to realize it, the way the Swedish Pirate Party realized its success and started changing the world.

Nejprve se podíváme na období těsně po založení hejna, které může být dost divoké, a probereme, jak lze zorganizovat kostru kontaktních lidí — důstojníků — aby hejno mohlo obsadit celý prostor, který plánujete pokrýt. Budeme probírat techniky a postupy pro samotné hejno, včetně tak praktických záležitostí jako je rozdávání letáků a jak naučit lidi rozdávat letáky efektivně.

We’ll start with looking at the launch moments of the swarm, and see how intense they can be, and discuss how a scaffolding of go-to people — officers — can be organized in order to enable the swarm all across the ground you intend to cover. We’ll be discussing techniques and methods for the swarm itself, even going down to practical things like handing out flyers and how you teach people to hand out flyers effectively.

Dále se podrobně podíváme, jak se dá spravovat každodenní provoz hejna — budeme potřebovat jeden díl klasického řízení projektů, jeden velký díl zkušeností s řešením sporů a jeden díl postupů na zachování cílů, kultury a hodnot hejna během jeho růstu.

Going from there, we’ll take a closer look at how you can manage the day-to-day operations of the swarm — one portion classic project management, one large portion of wisdom about conflict resolution, and one portion of methods on preserving the swarm’s goals, culture, and values as it grows.

Nakonec se podíváme, jak výsledné hejno využít k dosažení těch rozsáhlých výsledků, které změní svět, a co se stane, když uspějete až moc.

Finally, we’ll take a look at how you use the resulting swarm organization to deliver those large-scale results that change the world, as well as what happens when you succeed too well.

Ale pěkně jedno po druhém. Vraťme se k tomu provokativnímu nápadu, který nosíte v hlavě, a proberme, jak začít s jeho realizací.

But first things first. Let’s return to that provocative idea of yours, lurking in the back of your head, and discuss how we can begin realizing it.

1. ledna 2006 ve 20:30 středoevropského času.

January 1, 2006, at 8:30 p.m. Central European Time.

Během vánočního volna jsem ve volném čase připravoval web Pirátské strany. Zítřek bude běžný pracovní den a první den nového roku se chýlí ke konci. Dodělám rozpracovanou část stránky, vše nedokončené nahradím popiskem „Připravujeme“ a nahraji stránku na Internet.

Having worked with the Pirate Party website in my available spare time over the holidays, tomorrow will be an ordinary workday, and this New Year’s Day is coming to a close. I wrap up my work on the site, replace anything nonfinished with the text “Placeholder,” and take it online.

Po spuštění tohoto primitivního webu jsem se rozhodl opatrně a nenápadně na něj upozornit veřejnost. Abych si prověřil terén, připojil jsem se do hlavního chatu sdílecího serveru Ancient Spirit, kam chodím jen zřídka, a napsal jsem dva řádky:

Having taken the very rudimentary site online, I choose to announce it carefully with little visibility. To test the waters, I go into the chat lobby of the file-sharing hub Ancient Spirit, where I’m nowhere near a regular, and write two lines:

„Podívejte, Pirátská strana po novém roce spustila web.
http://www.piratpartiet.se/

“Hey, look, the Pirate Party has its website up after New Year’s.
http://www.piratpartiet.se/

Když jsem se podíval na webový server, viděl jsem první vlnu návštěvníků, kteří přišli okamžitě po odeslání mých dvou řádků do chatu, bylo jich asi tucet. Pak se začala trousit druhá vlna návštěvníků, které na mou iniciativu upozornil někdo z té první vlny. Začaly přicházet první elektronické podpisy na podporu úřední registrace strany. Po třiceti podpisech a dalších dvou hodinách si říkám, že s takovým rozjezdem bych měl být spokojený, udělám kompletní zálohu a jdu se vyspat na zítřejší pracovní den.

Looking at the web server, I see the first wave of visitors come immediately on my chat lines, maybe a dozen. Then comes a trickle of secondary visitors, people alerted to my initiative by the first wave. The first electronic signatures supporting the party’s formal registration come in. After thirty signatures and another two hours, I feel I have to be happy with the launch, take a complete backup, and go to sleep for tomorrow’s workday.

Přes noc se vše rozkřiklo a zájem se vystupňoval, aniž bych o tom něco tušil.

Things escalated quickly overnight through word of mouth without me being aware of it.

Následující den, 2. ledna, jsem šel normálně do práce a z pracovního rána ještě ani neuplynulo moc hodin, když jsem si přečetl zprávu na mailing listu Mensy, který odebírám: „Neznáme náhodou toho Ricka Falkvingeho, o kterém dnes píšou noviny?“

The next day, as I come in to work on January 2, I don’t have many hours of the workday morning behind me as I read a message on a Mensa mailing list I follow: “Don’t we know this Rick Falkvinge fellow that the newspapers are writing about today?”

Nevěřícně jsem zamrkal. Moment, cože? „O kterém dnes píšou noviny?“

I feel my eyes blinking in disbelief. Wait, what? “That the newspapers are writing about?”

encs/swarmwise/understanding-swarm.txt · Poslední úprava: 2013/09/01 11:40 (upraveno mimo DokuWiki)
 
Kromě míst, kde je explicitně uvedeno jinak, je obsah této wiki licencován pod následující licencí: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki